නැණසල කුරුවිට

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාග් විශ්ව දැනුම ගමට යන සංකල්පය යටතේ හා තොරතුරැ සාක්ෂරතාව දියුණු කිරිමේ අරමුනින් ණැනසල මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාප්ත වැඩසටහන් යටතේ 2012 -10-30 වන දින කුරුවිට නගරයේ දි අප ණැනසල විවෘත විය

දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්-පරිගණක කාර්යාල පුහුණුව

          පරිගණක දෘඩාංග පුහුණුව
          පදනම් පාඨමාලාව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නැණසල_කුරුවිට&oldid=284223" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි