නාර්ගිස් සුළි කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් වූ බුරුමයේ භූමි සිතියම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නාර්ගිස් සුළි කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් වූ බුරුමයේ භූමි සිතියම

Cyclone Nargis flooding before-and-after.jpg


පහල ඉරවඩි ඩෙල්ටාව බරපතල හානි සිදු වූ ප්‍රදේශයයි.

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය ඇස්තමේන්තු කරන ලදී.