නාගොඩ ශ්‍රිමාලි එල්ලේ කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නාගොඩ ශ්‍රිමාලි යනු ශ්‍රී ලංකාවේ එල්ලේ කණ්ඩායමකි.