නර්තන අංකනය - අංකනය හා පරිගණක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නර්තන තාක්ෂණයේ දි නර්තන අංකනය හා ගවේෂණය පැති හතරක් තිබේ. එනම්,

• අංකනය හා සංස්කරණය මෘදුකාංග අංක සදහා

• යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් කියවීම පවතින නර්තන පිටපත් වල.

• ලිඛිත හා යන්ත්‍ර මගින් කියවීමේ නර්තන අංකන පරිගණක සජීවිකරණය හා මානව භාවිතය සදහා.

• යන්ත්‍ර නියත චලන අංකනය චිත්‍ර හා තොරතුරු සදහා.