ද ස්ටාර් ස්ප්‍රැන්ග්ල්ඩ් බැනර්

විකිපීඩියා වෙතින්

"ද ස්ටාර් ස්ප්‍රැන්ග්ල්ඩ් බැනර්" යනු ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයෙහි ජාතික ගීයයි.