ද බ්‍රිජ් ඕවර් ද රිවර් ක්වායි

විකිපීඩියා වෙතින්
ද බ්‍රිජ් ඕවර් ද රිවර් ක්වායි
The bridge over the river kwai 1954.jpg
මුල් මාතෘකාවලු පුන්ට් ඩු ලා රිවියේ ක්වායි