Jump to content

ද චිල්රන්ස් හවර් (චිත්‍රපටිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
The Children's Hour
අධ්‍යක්‍ෂණයවිලියම් වයිලර්
රචනයජෝන් මයිකල් වේස් (screenplay)
ලිලියන් හෙළ්මන් (Play)
නිශ්පාදනයවිලියම් වයිලර්
රංගන ශිල්පීන්ශර්ලි මැක්-ලෙන්
ඕඩ්‍රි හෙප්බර්න්
ජේම්ස් ගාර්නර්
සිනෙමාරූපණයFරැන්z ප්ලානර්
සංස්කරණයරබට් ස‍්විඞ්ක්
සංගීතයඇලෙx නෝර්ත්
බෙදාහැරීමUnited Artists
නිකුත්වූ දිනය
දෙසැම්බර් 19, 1961 (1961-12-19)
තිර කාලය
මවිනාඩි 107
රටUnited States
භාෂාවඉඞ්ග්‍රීසි
පිරිවැය$3.6 මිලියනයයි

The Children's Hour ("ද ඡීල්ඩ්‍රන්ස් අවර්" සිඞ්හල: "ලමයින් ගෙ පැය") 1961යේ, විලියම් වයිලර් විසින් අද්‍යක්‍ෂනේ කරන ලද ඇමරිකානු නාට්‍ය-ඡිත්‍ර-පටිය කි. The screenplay by John Michael Hayes is based on the 1934 play of the same title by Lillian Hellman. The film starred Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, and James Garner.

මෙම ඡිත්‍ර-පටිය The Loudest Whisper ලෙස එක්සත් රාජදානියේ ~,[1] වයිලර් විසින් අද්‍යක්‍ෂනේ කරන ලද These Three ඡිත්‍ර-පටියේ ~ කි.

පරණ විෂ්‍ය-විද්‍යාල මිතුරියන්, මාර්ත දෝලි (Shirley MacLaine) සහ කැරන් රයිට් (Audrey Hepburn) නිව් ඉංග්ලන්ඩ් වල නව පෞද්‍ගලික බාලිකාවක් ආරම්භ කරයි. Martha's Aunt Lily (Miriam Hopkins), an aging actress, lives with the two of them and teaches elocution. After two years of engagement to Joe Cardin (ජේම්ස් ගාර්නර්), a reputable OB/GYN, Karen finally agrees to set a wedding date. Joe is related to wealthy Amelia Tilford (Fay Bainter), whose granddaughter Mary (Karen Balkin) is a student at the school. Mary is a spoiled, conniving child who often bullies her classmates, particularly Rosalie Wells (Veronica Cartwright), whom she blackmails when she discovers her stealing another student's bracelet.

When Mary is caught in a lie, Karen punishes her by refusing to let her attend the weekend's boat races. Furious, the young girl exacts her revenge by inventing a story about Martha and Karen being involved in a lesbian relationship, a tale based on fragments of a quarrel Mary's roommates accidentally overheard. She tells her grandmother she observed the two women kissing each other, and the woman immediately informs the other parents, who rapidly withdraw their daughters from the school, leaving Karen and Martha mystified about the sudden exodus. When one father finally explains what is happening, Karen angrily confronts Mrs. Tilford, together with Joe and Martha. Mary repeats her story and coerces Rosalie into corroborating the lie. The two women sue Mrs. Tilford for libel and slander but lose their case.

කට-කතාව මාධ්‍යය විසින් ~ කිරීමට පසුව, ගුරුවරියන් දෙදෙනාගේ ඡරිත විනාෂ විය. ජෝ පමණක් දෙදෙනා සමග සබන්‍ධතා පවත්වයි. When the story is circulated by the local media, the reputation of the two teachers is destroyed. Only Joe keeps in contact with them, and he offers to take them away and start a new life. However, his trust in Karen is shaken, and he asks her if the rumors are true. In the ensuing quarrel, Karen ends their engagement, claiming she needs time to think everything over. මාර්ත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්‍ධයේ බිඳිම පළිබඳ දැනගැනීමට පසුව, ඇය When Martha learns about the break-up, she confesses she always had felt more than friendship for Karen and, upon hearing the false accusation, she finally realized she loves her.

Rosalie's mother (Sally Brophy) discovers a cache of stolen items, including the bracelet Mary used to blackmail her, among her daughter's belongings, and the two girls are questioned. Mrs. Tilford learns that the story was a fabrication and visits the two teachers. She apologizes for her actions and assures them if the court case is reopened, they not only will be cleared of all charges but will be well-compensated for the trouble she caused. Feeling the damage to their lives cannot be undone, Karen refuses to accept the apology.

Afterwards, she briefly talks to Martha about their future, and suggests going somewhere far away to start a new life together. Martha tells Karen she would rather talk about it in the morning and Karen leaves the house to take a walk. In her absence, Martha hangs herself. At her funeral, Karen walks away alone, while Joe watches her from the distance.

Lillian Hellman's play was inspired by the true story of two Scottish school teachers whose lives were destroyed when one of their students accused them of engaging in a lesbian relationship.[2] At the time, the mention of homosexuality on stage was illegal in New York State, but authorities chose to overlook its subject matter when the Broadway production was acclaimed by the critics.[3]

Because the Hays Code in effect at the time would never permit a film to focus on or even hint at lesbianism, Samuel Goldwyn was the only producer interested in purchasing the rights. He signed Hellman to adapt her play for the screen, and the playwright changed the lie about the two school teachers being lovers into a rumor that one of them had slept with the other's fiancé. Because the Production Code refused to allow Goldman to use the play's original title, it was changed to The Lie, and then These Three.[3]

By the time Wyler was ready to film the remake, the Hays Code had been liberalized to allow screenwriter John Michael Hayes to discreetly restore the suggestion of lesbianism without blatantly referring to it. Aside from having Martha hang rather than shoot herself as she had in the play, he remained faithful to Hellman's work, retaining substantial portions of her dialogue.

In the 1996 documentary film The Celluloid Closet, Shirley MacLaine said she and Audrey Hepburn never talked about their characters' alleged homosexuality. She also claimed Wyler cut some scenes hinting at her character's love for Hepburn because of concerns about critical reaction to the film.

The film was James Garner's first after suing Warner Bros. to win his release from the television series Maverick. Wyler broke an unofficial blacklist of the actor by casting him, and Garner steadily appeared in films and television shows over the following decades.

Miriam Hopkins, who portrays Lily Mortar in the remake, appeared as Martha in These Three.

The film's location shooting was done at the historic Shadow Ranch, in present day West Hills of the western San Fernando Valley. [4][5]

Critical reception

[සංස්කරණය]

Bosley Crowther of the New York Times observed,

In short, there are several glaring holes in the fabric of the plot, and obviously Miss Hellman, who did the adaptation, and John Michael Hayes, who wrote the script, knew they were there, for they have plainly sidestepped the biggest of them. They have not let us know what the youngster whispered to the grandmother that made her hoot with startled indignation and go rushing to the telephone . . . And they have not let us into the courtroom where the critical suit for slander was tried. They have only reported the trial and the verdict in one quickly tossed off line. So this drama that was supposed to be so novel and daring because of its muted theme is really quite unrealistic and scandalous in a prim and priggish way. What's more, it is not too well acted, except by Audrey Hepburn in the role of the younger of the school teachers . . . Shirley MacLaine as the older school teacher . . . inclines to be too kittenish in some scenes and do too much vocal hand-wringing toward the end . . . James Garner as the fiancé of Miss Hepburn and Miriam Hopkins as the aunt of Miss MacLaine give performances of such artificial laboring that Mr. Wyler should hang his head in shame. Indeed, there is nothing about this picture of which he can be very proud.[6]

Variety said, "Audrey Hepburn and Shirley MacLaine . . . beautifully complement each other. Hepburn's soft sensitivity, marvelous projection and emotional understatement result in a memorable portrayal. MacLaine's enactment is almost equally rich in depth and substance."[7]

TV Guide rated the film 3½ out of four stars, adding "The performances range from adequate (Balkin's) to exquisite (MacLaine's)."[8]

  1. ^ British Film Institute website, http://www.bfi.org.uk/features/audrey/childrens_hour.html, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-08-16 
  2. ^ But in the Scottish case, they eventually won their suit, although that did not change the devastation upon their lives. Lesbian sex row rocked society
  3. ^ a b http://www.tcm.com/thismonth/article/?cid=18608&rss=mrqe These Three at Turner Classic Movies
  4. ^ සංරක්ෂිත පිටපත, http://www.laparks.org/dos/historic/shadow.htm, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-08-16 
  5. ^ http://bigorangelandmarks.blogspot.com/2007/03/no-9-shadow-ranch.html
  6. ^ New York Times review
  7. ^ Variety review
  8. ^ TV Guide review, http://movies.tvguide.com/childrens-hour/review/110808, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-08-16 
[සංස්කරණය]


සැකිල්ල:William Wyler Films