ද්විතියික ලිංගික ලක්ෂණ

විකිපීඩියා වෙතින්

ගැහැණු ළමයි[සංස්කරණය]

 • උසින් හා බරින් වැඩිවීම
 • පියයුරු වැඩීම
 • කලවා මහත්වීම
 • උකුල පළල්වීම
 • වැඩිපුර දහඩිය දැමීම
 • ලිංගේන්ද්රිිය වැඩීම
 • කුරුලෑ ඇතිවීම
 • කිහිලිවල හා ලිංගේන්ද්‍රිය අවට රෝම ඇතිවීම
 • යෝනි ස්‍රාව ඇතිවීම
 • ඔසප්වීම ආරම්භවීම

පිරිමි ළමයි[සංස්කරණය]

 • උසින් සහ බරින් වැඩිවීම
 • මස්පිඩු වැඩීම
 • උරහිස් පළල්වීම
 • ස්වරාලය ඉදිරියට නෙරීම
 • වැඩිපුර දහඩිය දැමීම
 • ලිංගේන්ද්රිිය (වෘෂණ හා ශිෂ්ණය) ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම.
 • කුරුලෑ ඇතිවීම
 • කිහිලිවල ,පපුවේ හා ලිංගේන්ද්රීලය අවට රෝම ඇතිවීම
 • රැවුල ඒම.
 • කටහඬ ගොරෝසු වීම.
 • ශුක්‍ර මෝචනය ආරම්භ වීම.