ද්වාරය:විකා/සෘතු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
UTC date and time of solstices and equinoxes[1]
year Equinox
Mar
Solstice
June
Equinox
Sept
Solstice
Dec
day time day time day time day time
2002 20 19:16 21 13:24 23 04:55 22 01:14
2003 21 01:00 21 19:10 23 10:47 22 07:04
2004 20 06:49 21 00:57 22 16:30 21 12:42
2005 20 12:33 21 06:46 22 22:23 21 18:35
2006 20 18:26 21 12:26 23 04:03 22 00:22
2007 21 00:07 21 18:06 23 09:51 22 06:08
2008 20 05:48 20 23:59 22 15:44 21 12:04
2009 20 11:44 21 05:45 22 21:18 21 17:47
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
  1. United States Naval Observatory (01/28/07). "Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2020". Check date values in: |date= (help)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:විකා/සෘතු&oldid=274861" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි