තැනුම් ඉංජිනේරු විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

තැනුම් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ දී සලකණු ලබන්නේ අධිවේගී මාර්ග, පාලම්, ගුවන් තොටුපළවල්, දුම්රිය මාර්ග, ගොඩනැඟිලි, වේලි හා ජලාශ තැනීම, සැලසුම් කිරීම හා කළමණාකරණයයි. එවැනි ව්‍යාපෘති තැනීම සඳහා ඉංජිනේරු හා කළමණාකරණ නියමයන් හා ව්‍යාපාර අනුක්‍රමණ, ආර්ථික විද්‍යාව හා මනුෂ්‍ය හැසිරීම පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍යයි. තැනුම් ඉංජිනේරුවරුන් තාවකාලික ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීම, තත්ත්ව ආරක්ෂණය හා තත්ව පාලනය(QA/QC) , ගොඩනැඟිලි හා වැඩ බිමෙහි සැකැස්ම සමීක්ෂණය, වැඩ බිමක දී ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම, කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සැලසුම් කිරීම, වියදම තක්සේරු කිරීම, සැලසුම්කරණය හා දින නියම කිරීම, ආරක්ෂක ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ද්‍රව්‍ය සම්පාදනය, උපකරණ තොරා ගැනීම හා වියදම් ඉංජිනේරු විද්‍යාල හා අය වැය පාලනය වැනි වැඩ කටයුතුවල නිරත වේ.


තැනීම් වෘත්තීය කාර්ය භාරය[සංස්කරණය]

එක්සත් ජනපදයේ තැනුම් කර්මාන්ත අධ්‍යාපනයේ සියලු වර්ග හා මට්ටම් සමඟ මිලියන ගණනකට රැකියා අවස්ථා සපයයි. එක්සත් ජනපදයේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 14%කට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ මෙම තැනීම් අංශයයි. තැනීම් කාර්යාල හා ව්‍යාපෘති වැඩ බිම්වල දී භාවිතා වන සැලසුම් සංකල්ප බොහෝමයක් සපයා දෙනු ලබන්නේ තැනුම් ඉංජිනේරු විද්‍යාව මඟිනි. ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම් ඉංජිනේරුවන් විසින් වාස්තු විද්‍යාඥයින්, ඉංජිනේරුවරුන් හා අනෙකුත් තැනුම්කරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සැලසුම් හා විශේෂතා මත කටයුතු සිදු කරයි. 20 වන සියවසේ බොහෝමයක් ව්‍යුහ පළමුව සැලසුම් කර ඉන්පසුව පරීක්ෂා කිරීම් හා ගොඩනැංවීම පරිකල්පනය කිරීම තුළින් එය සැලසුම් හා විශේෂිතවලට අනුව නිපදවා ඇති බවට ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් තහවුරු කරනු ලබයි. 21 සියවසේ ව්‍යුහ සංයුක්තව සැලසුම් කිරීම හා ඉදි කිරීම සිදු කර ඇති අතර එමඟින් සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට බලපෑම් එල්ල කිරීම සඳහා වූ වැඩ බිම් සලකා බැලීම් හා ඉදි කිරීම් ක්‍රමවලට ඉඩ ලබා දෙයි.