චීන ගුවන්යානා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චීනය විසින් නිපදවන ලද ගුවන්යානා ලැයිස්තුව:

පොදු කෙටි යෙදුම්[සංස්කරණය]

කෘෂිකාර්මික ගුවන් යානා[සංස්කරණය]

බෝම්බ හෙලන යානා[සංස්කරණය]

ප්‍රහාරක ගුවන් යානා[සංස්කරණය]

විදුලි ගුවන් යානා[සංස්කරණය]

බිම් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා[සංස්කරණය]

Trainers[සංස්කරණය]

ප්‍රවාහන හා මගී ගුවන් යානා[සංස්කරණය]

නම නිෂ්පාදක සටහන්
Y-12 Harbin ආසන 17 ක් සහිත ගුවන්යානයකි

හෙලිකොප්ටර්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Chinese Military Aircraft සැකිල්ල:Transport in China