චලනය නොවන්නාවූ ඉලෙක්ට්‍රොන මගින් විද්‍යුතය හට ගන්නේ කෙසේද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චලනය නොවන්නාවූ ඉලෙක්ට්‍රොන මගින් විද්‍යුතය හට ගන්නේ කෙසේද