චන්ද්‍ර කලා

විකිපීඩියා වෙතින්
The lunar phases and librations in 2021 as viewed from the Northern Hemisphere at hourly intervals, with titles and supplemental graphics
The lunar phases and librations in 2021 as viewed from the Southern Hemisphere at hourly intervals, with titles and supplemental graphics

Lunar phase (or Moon phase) refers to the appearance of the illuminated portion of the Moon as seen by an observer, usually on Earth. The lunar phases vary cyclically as the Moon orbits the Earth, according to the changing relative positions of the Earth, Moon, and Sun. One half of the lunar surface is always illuminated by the Sun (except during lunar eclipses), and is hence bright, but the portion of the illuminated hemisphere that is visible to an observer can vary from 100% (full moon) to 0% (new moon). The boundary between the illuminated and unilluminated hemispheres is called the terminator.

Overview[සංස්කරණය]

The lunar phase depends on the Moon's position in orbit around the Earth, and the Earth's position in orbit around the sun. This diagram looks down on Earth from north. Earth's rotation and the Moon's orbit are both counter-clockwise here. Sunlight is coming in from the right, as indicated by the yellow arrows. From this diagram we can see, for example, that the full moon will always rise at sunset, and that the waning crescent moon is high overhead around 9:00 AM local time.

Lunar phases are the result of looking at the illuminated half of the Moon from different viewing geometries; they are not caused by shadows of the Earth on the Moon that occur during a lunar eclipse. The Moon exhibits different phases as the relative geometry of the Sun, Earth, and Moon change, appearing as a full moon when the Sun and Moon are on opposite sides of the Earth, and as a new moon (also named dark moon, as it is not visible at night) when they are on the same side. The phases of full moon and new moon are examples of syzygies, which occur when the Earth, Moon, and Sun lie (approximately) in a straight line. The time between two full moons (and between successive occurrences of the same phase) is about 29.53 days (29 days, 12 hours, 44 minutes) on average (hence, the concept of a timeframe of a period of time of an approximated month was derived). This synodic month is longer than the time it takes the Moon to make one orbit about the Earth with respect to the fixed stars (the sidereal month), which is about 27.32 days. This difference is caused by the fact that the Earth-Moon system is orbiting about the Sun at the same time the Moon is orbiting about the Earth. The actual time between two syzygies is variable because the orbit of the Moon is elliptic and subject to various periodic perturbations, which change the velocity of the Moon.

It might be expected that once every month when the Moon passes between Earth and the Sun during a new moon, its shadow would fall on Earth causing a solar eclipse. Likewise, during every full moon, we might expect the Earth's shadow to fall on the Moon, causing a lunar eclipse. We do not observe a solar and lunar eclipse every month because the plane of the Moon's orbit around the Earth is tilted by about 5 degrees with respect to the plane of Earth's orbit around the Sun. Thus, when new and full moons occur, the Moon usually lies to the north or south of a direct line through the Earth and Sun. Although an eclipse can only occur when the Moon is either new or full, it must also be positioned very near the intersection of Earth's orbit plane about the Sun and the Moon's orbit plane about the Earth (that is, at one of its nodes). This happens about twice per year, and so there are between 4 and 7 eclipses in a calendar year. Most of these are quite insignificant; major eclipses of the Moon or Sun are relatively rare.

චන්ද්‍ර කලා නාමකරණය[සංස්කරණය]

කාලයත් සමග වෙනස්වන සඳෙහි කලාවන් වල නම් :

කලාව උත්තරාර්ධගෝලය දක්ෂිනාර්ධගෝලය
'අමාවක සඳ අදෘශ්‍යමානයි අදෘශ්‍යමානයි
පෑලවක සඳ අදෘශ්‍යමානයි, හෝ සඳෙහි පළමු අවස්ථාවයි මුල්ම චන්ද්‍රවංකය
Waxing Crescent moon . දකුණුපසින් 1-49% දෘශ්‍යමානයි වම්පසින් 1-49% දෘශ්‍යමානයි
පුර අටවක සඳ දකුණුපසින් 50% දෘශ්‍යමානයි වම්පසින් 50% දෘශ්‍යමානයි
Waxing gibbous moon දකුණුපසින් 51-99% දෘශ්‍යමානයි වම්පසින් 51-99% දෘශ්‍යමානයි
පසළොස්වක සඳ සම්පුර්ණයෙන්ම දෘශ්‍යමානයි සම්පුර්ණයෙන්ම දෘශ්‍යමානයි
Waning gibbous Moon වම්පසින් 51-99% දෘශ්‍යමානයි දකුණුපසින් 51-99% දෘශ්‍යමානයි
අව අටවක සඳ වම්පසින් 50% දෘශ්‍යමානයි දකුණුපසින් 50% දෘශ්‍යමානයි
Waning Crescent Moon වම්පසින් 1-49% දෘශ්‍යමානයි දකුණුපසින් 1-49% දෘශ්‍යමානයි
සඳෙහි කලාවන්, උත්තරාර්ධගෝලයට දිස්වන අයුරින්.
Animation of the Moon as it cycles through its phases, as seen from the Northern Hemisphere. The apparent wobbling of the Moon is known as libration.

When the Sun and Moon are aligned on the same side of the Earth, the Moon is "new", and the side of the Moon visible from Earth is not illuminated by the Sun. As the Moon waxes (the amount of illuminated surface as seen from Earth is increasing), the lunar phases progress from new moon, crescent moon, first-quarter moon, gibbous moon and full moon phases, before returning through the gibbous moon, third-quarter moon, crescent moon and new moon phases. The terms old moon and new moon are interchangeable, although new moon is more common. Half moon is often used to mean the first- and third-quarter moons.

Gibbous (red) and crescent (blue) shapes.

When a sphere is illuminated on one hemisphere and viewed from a different angle, the portion of the illuminated area that is visible will have a two-dimensional shape defined by the intersection of an ellipse and circle (where the major axis of the ellipse coincides with a diameter of the circle). If the half-ellipse is convex with respect to the half-circle, then the shape will be gibbous (bulging outwards), whereas if the half-ellipse is concave with respect to the half-circle, then the shape will be a crescent.

In the northern hemisphere, if the left side of the Moon is dark then the light part is growing, and the Moon is referred to as waxing (moving towards a full moon). If the right side of the Moon is dark then the light part is shrinking, and the Moon is referred to as waning (moving towards a new moon). Assuming that one is in the northern hemisphere, the right portion of the Moon is the part that is always growing.

A waxing crescent moon if viewed in the northern hemisphere or a waning crescent moon if viewed in the southern hemisphere.

දින දසුන[සංස්කරණය]

The average calendrical month, which is 1/12 of a year, is about 30.4 days, while the Moon's phase (synodic) cycle repeats every 29.53 days. Therefore the timing of the Moon's phases shifts by an average of about one day for each successive month. If you photographed the Moon's phase every day for a month, starting in the evening after sunset, and repeating approximately 25 minutes later each successive day, ending in the morning before sunrise, you could create a composite image like the example calendar below from May 8, 2005 to June 6, 2005. Note that there is no picture on May 20 since a picture would be taken before midnight on May 19, and after midnight on May 21. For a similar reason, if you look at a calendar listing moon rise or set times, there will be days where the moon neither rises nor sets.

External links[සංස්කරණය]

Educational aids[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චන්ද්‍ර_කලා&oldid=591975" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි