ගෞරව සම්මාන ලැබූ ඌව වෙල්ලස්ස කැරැලිකරුවෝ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මුරුසියට පිටුවල් කරවූවෝ[සංස්කරණය]

 • ඇහැලේපොල මහ නිලමේ
 • පිළිමතලාවේ මහ නිලමේ
 • ගොඩේගෙදර අදිකාරම
 • මත්තෙමගොඩ දිසාව
 • ඊරියගම දිසාවේ
 • ඊරියගම රටේ මහත්තයා
 • මීවතුරේ හිටපු ලේකම්
 • කෙම්පිටියේ කෝරාළ
 • වල්පලාගොල්ලේ මුහන්දිරම්
 • පිටවල, ලේකම්
 • හාපත්ගමුව ලොකු මොහොට්‌ටාල
 • හාපත්ගමුව කුඩා මොහොට්‌ටාල
 • දේදුනුපිටිය මොහොට්‌ටාල
 • වෑත්තෑවේ හිටපු රටේ රාළ
 • කැටකුඹුරේ හිටපු රටේ රාළ
 • කුරුකොහෝගම කිරිබණ්‌ඩා
 • ඉහගම උන්නාන්සේ
 • කොහුකුඹුරේ රටේ රාළ
 • දන්ගමුවේ මොහොට්‌ටාල
 • වත්තේකැලේ රටේ මහත්තයා
 • රහුපොල පිහන රාළ
 • මීගස්‌පිටියේ රටේ රාළ

ගොඩේගෙදර ඌවේ අදිකාරම- බදුල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කය, ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, කොටවෙර උඩගම ග්‍රාමය. තලගුණේ හිටපු වන්නකු නිලමේ- මහනුවර දිස්‌ත්‍රික්‌කය, උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, තලගුණේ ග්‍රාමය, අඹගස්‌පිටියේ නිලමේ- මහනුවර දිස්‌ත්‍රික්‌කය, මැද දුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, වේඬරුව ග්‍රාමය, දෙමෝදර මොහොට්‌ටාල- රත්නපුර දිස්‌ත්‍රික්‌කය, ඉඹුල්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, දෙමෝදර ග්‍රාමය, වෑගොඩපොල රටේ රාළ- මාතලේ දිස්‌ත්‍රික්‌කය, ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, වෑගොඩපොල ග්‍රාමය, වෑගොඩපොල සළුවඩන නිලමේ- මාතලේ දිස්‌ත්‍රික්‌කය, ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසය, වෑගොඩපොල ග්‍රාමය.

මලක්‌කාවට පිටුවහල් කරවූවෝ[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර යොමු[සංස්කරණය]