ගොනුව:Simple harmonic oscillator.gif

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Simple_harmonic_oscillator.gif(116 × 359 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 52 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/gif, වලිත, 15 රාමු, 1.1තත්)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

විස්තරය

Illustration of a en:Simple harmonic oscillator

දිනය
මූලාශ්‍රය self-made with en:Matlab. Converted to gif animation with the en:ImageMagick convert tool (see the specific command later in the code).
කර්තෘ Oleg Alexandrov
අනෙකුත් අනුවාදයන්

Damped spring.gifDamped spring.gif Damped version

GIF genesis
Matlab Logo.png
This diagram was created with MATLAB.

Matlab

function main()

% colors
  red   = [0.867  0.06  0.14];
  blue   = [0    129   205]/256;
  green  = [0    200   70]/256;
  black  = [0    0    0];
  white  = [1    1    1]*0.99;
  cardinal = [196   30   58]/256;
  cerulean = [0    123   167]/256;
  denim  = [21    96   189]/256;
  cobalt  = [0    71   171]/256;
  pblue  = [0    49   83]/256;
  teracotta= [226   114   91]/256;
  tene   = [205   87   0]/256;
  wall_color  = pblue;
  spring_color = cobalt;
  mass_color  = tene;
  a=0.65; bmass_color  = a*mass_color+(1-a)*black;
  % linewidth and fontsize
  lw=2;
  fs=20;

  ww = 0.5; % wall width
  ms = 0.25; % the size of the mass    
  sw=0.1;  % spring width
  curls = 8;

  A = 0.2; % the amplitude of spring oscillations
  B = -1; % the y coordinate of the base state (the origin is higher, at the wall)

  % Each of the small lines has length l
  l = 0.05;

  N = 15; % times per oscillation 
  No = 1; % number of oscillations
  for i = 1:N*No

   % set up the plotting window
   figure(1); clf; hold on; axis equal; axis off;

  
   t = 2*pi*(i-1)/(N-0)+pi/2; % current time
   H= A*sin(t) + B;   % position of the mass

   % plot the spring from Start to End
   Start = [0, 0]; End = [0, H];
   [X, Y]=do_plot_spring(Start, End, curls, sw);
   plot(X, Y, 'linewidth', lw, 'color', spring_color); 

   % Here we cheat. We modify the point B so that the mass is attached exactly at the end of the
   % spring. This should not be necessary. I am too lazy to to the exact calculation.
   K = length(X); End(1) = X(K); End(2) = Y(K);
      
   % plot the wall from which the spring is hanging
   plot_wall(-ww/2, ww/2, l, lw, wall_color);

   % plot the mass at the end of the spring
   X=[-ms/2 ms/2 ms/2 -ms/2 -ms/2 ms/2]+End(1); Y=[0 0 -ms -ms 0 0]+End(2);
   H=fill(X, Y, mass_color, 'EdgeColor', bmass_color, 'linewidth', lw);

     
     % the bounding box
     Sx = -0.4*ww; Sy = B-A-ms+0.05;
     Lx = 0.4*ww+l; Ly=l;
     axis([Sx, Lx, Sy, Ly]);
     plot(Sx, Sy, '*', 'color', white); % a hack to avoid a saveas to eps bug
     
   saveas(gcf, sprintf('Spring_frame%d.eps', 1000+i), 'psc2') %save the current frame
   disp(sprintf('Spring_frame%d', 1000+i)); %show the frame number we are at
   
   pause(0.1);
   
  end

% The following command was used to create the animated figure.  
% convert -antialias -loop 10000 -delay 7 -compress LZW Spring_frame10* Simple_harmonic_oscillator.gif
  

function [X, Y]=do_plot_spring(A, B, curls, sw);
% plot a 3D spring, then project it onto 2D. theta controls the angle of projection.
% The string starts at A and ends at B

  % will rotate by theta when projecting from 1D to 2D
  theta=pi/6;
  Npoints = 500;
  
  % spring length
  D = sqrt((A(1)-B(1))^2+(A(2)-B(2))^2);
  
  X=linspace(0, 1, Npoints);

  XX = linspace(-pi/2, 2*pi*curls+pi/2, Npoints);
  Y=-sw*cos(XX);
  Z=sw*sin(XX);
  
% b gives the length of the small straight segments at the ends
% of the spring (to which the wall and the mass are attached)
  b= 0.05; 

% stretch the spring in X to make it of length D - 2*b
  N = length(X);
  X = (D-2*b)*(X-X(1))/(X(N)-X(1));
  
% shift by b to the right and add the two small segments of length b
  X=[0, X+b X(N)+2*b]; Y=[Y(1) Y Y(N)]; Z=[Z(1) Z Z(N)]; 

  % project the 3D spring to 2D
  M=[cos(theta) sin(theta); -sin(theta) cos(theta)];
  N=length(X);
  for i=1:N;
   V=M*[X(i), Z(i)]';
   X(i)=V(1); Z(i)=V(2);
  end

% shift the spring to start from 0
  X = X-X(1);
  
% now that we have the horisontal spring (X, Y) of length D,
% rotate and translate it to go from A to B
  Theta = atan2(B(2)-A(2), B(1)-A(1));
  M=[cos(Theta) -sin(Theta); sin(Theta) cos(Theta)];

  N=length(X);
  for i=1:N;
   V=M*[X(i), Y(i)]'+A';
   X(i)=V(1); Y(i)=V(2);
  end

function plot_wall(S, E, l, lw, wall_color)

% Plot a wall from S to E.
  no=20; spacing=(E-S)/(no-1);
  
  plot([S, E], [0, 0], 'linewidth', 1.8*lw, 'color', wall_color);

  V=l*(0:0.1:1);

  for i=0:(no-1)
   plot(S+ i*spacing + V, V, 'color', wall_color)
  end

Public domain මම, මෙම කාර්යයේ ප්‍රතිරූපණ අයිති හිමිකරු, මෙම කාර්යය public domain වෙත නිදහස් කරමි. මෙය ලෝක ව්‍යාප්තව අදාළ වේ.
සමහර රටවල මෙය අනීතික විය හැකිය. එසේ වුවහොත්;
මම කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව,ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා මෙය, නීතිමය බාධාවක් නොමැති වනතුරු, භාවිතා කිරීමේ අයිතිය ලබාදෙමි.
Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්03:12, 24 ජූනි 2007 03:12, 24 ජූනි 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය116 × 359 (52 කි.බ.)Oleg Alexandrovtweak
03:10, 24 ජූනි 2007 03:10, 24 ජූනි 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය157 × 362 (51 කි.බ.)Oleg AlexandrovReverted to earlier revision
03:10, 24 ජූනි 2007 03:10, 24 ජූනි 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය116 × 359 (7 කි.බ.)Oleg Alexandrovtweak
02:42, 24 ජූනි 2007 02:42, 24 ජූනි 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය157 × 362 (51 කි.බ.)Oleg Alexandrov{{Information |Description= |Source=self-made with en:Matlab. Converted to gif animation with the en:ImageMagik convert tool. |Date= ~~~~~ |Author= Oleg Alexandrov }} {{PD-self}}

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Simple_harmonic_oscillator.gif" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි