ගල් ඔය නිම්න සංවර්ධන වැඩසටහන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය ඉතා අනර්ඝ ලෙස නිම කල යුතු එක් ජල යෝජනා ක්‍රමයකි.