කේම්බ්‍රිජ්හී ආදිපාදවරිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

වර්තමාන කේම්බ්‍රිජ්හී ආදිපාදවරිය වන්නේ කැත්රයින්, කේම්බ්‍රිජ්හී ආදිපාදවරියයි .

මෙම අභිධානය දැරූ දෙදෙනෙක් මීට පෙර සිටියහ: