කෙයලිනයිට්

විකිපීඩියා වෙතින්
කෙයලිනයිට්
General
CategoryPhyllosilicates
Kaolinite-serpentine group
රසායනික සූත්‍රයAl2Si2O5(OH)4
Strunz classification09.ED.05
Crystal symmetryTriclinic pedial
H-M symbol: (1)
Space group: P1
Unit cella = 5.13 Å, b = 8.89 Å, c = 7.25 Å; α = 90°, β = 104.5°, γ = 89.8°; Z = 2
Identification
පාට / පැහැයWhite, sometimes red, blue or brown tints from impurities
Crystal habitRarely as crystals, thin plates or stacked, More commonly as microscopic pseudohexagonal plates and clusters of plates, aggregated into compact, claylike masses
Crystal systemTriclinic
CleavagePerfect on {001}
TenacityFlexible but inelastic
Mohs scale hardness2–2.5
LusterPearly to dull earthy
StreakWhite
Specific gravity2.16–2.68
Optical propertiesBiaxial (–)
Refractive indexnα = 1.553–1.565,
nβ = 1.559–1.569,
nγ = 1.569–1.570
2V angleMeasured: 24° to 50°, Calculated: 44°
References[1][2][3]

කෙයලිනයිට් යනු මැටිවල ඇති ඛනිජයකි. කෙයලිනයිට් අධික මැටි කිරිමැටි හෙවත් පිඟං මැටි ලෙස හැඳින්වේ.

  1. "Kaolinite mineral information and data". MinDat.org. සම්ප්‍රවේශය 2009-08-05.
  2. "Kaolinite Mineral Data". WebMineral.com. සම්ප්‍රවේශය 2009-08-05.
  3. Kaolinite in the Handbook of Mineralogy
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙයලිනයිට්&oldid=287101" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි