ක්‍රිස්ටෝපර් කොලම්බස්ගේ දේශාටන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ක්‍රිස්ටෝපර් කොලම්බස්ගේ දේශාටන
කොලම්බස්ගේ දේශාටන සතර
සහභාගීවූවෝක්‍රිස්ටෝපර් කොලම්බස් සහ ඔහුගේ නාවික සමූහය
ස්ථානයඇමරිකාවන්
දිනය1492 සහ 1504 අතරතුර
ප්‍රතිඵලයඇමරිකාවන් වෙත යුරෝපියානු දේශාටනය

පූර්ව නූතන යුගයෙහිදී, කොලම්බස්ගේ දේශාටන විසින් ඇමරිකානු මහාද්වීපයන් වෙත යුරෝපියානු දේශ ගවේෂණය සහ ඒවායේ ජනාවාසකරණය දියත් කිරීමට දායකත්වය සැපයූ බැවින්, ලෝක ඉතිහාසයෙහි ඉමහත් සුවිශේෂ සිද්ධියක් වෙයි.