කල්මුනේ සෞඛ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
(කල්මුනේ දිස්ත්‍රික්කය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය දිස්ත්‍රික්කයකි.