එක්සත් රාජධානියේ නෛතික රදළ පදවි ක්‍රමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෛතිකව පිලිගත් රදළ පදවි සහ නමබුනාම ක්‍රමයක් එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රියාත්මකවේ. මෙම රදළ පදවි සහ නමබුනාම බොහෝමයක් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුමවේ.