එක්සත් ජනපදයෙහි අහෝසිතාවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි අහෝසිතාවාදය යනු, එක්සත් ජනපදයෙහි වහල් මෙහෙය නිම කිරීමට උත්සාහ යෙදූ, ඇමරිකානු සිවිල් යුද්ධයට පෙර, එය පැවතියදී සහ එයට පසුව සක්‍රීයව පැවති ව්‍යාපාරයකි.