උදවු සාකච්ඡාව:පටුන/තාක්ෂණික උපදෙස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

hi i would like to know how to change geer oil in a toyota townace