ඉන්දියානු සංගමයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉන්දියානු සංගමයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින්, ඉන්දියානු ජනරජයේ විධායක බලාධිකාරය ක්‍රියාත්මක කරයි.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "කන්ස්ටිට්‍යුෂන් ඔෆ් ඉන්ඩියා (V කොටස, වගන්ති 74–75)". Wikisource. ඉන්දියානු රජය. Retrieved 10 දෙසැම්බර් 2014.