ඉංජිනේරු විද්‍යා ශාස්ත්‍රාලයය, පුණේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉංජිනේරු විද්‍යා ශාස්ත්‍රාලයය, පුණේ
College of Engineering, Pune logo.jpg

ඉංජිනේරු විද්‍යා ශාස්ත්‍රාලයය, පුණේ (COEP) යනු, ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි පුණේහී පිහිටි පුණේ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිත, ස්වයංපාලක ඉංජිනේරු විද්‍යා ශාස්ත්‍රාලයයකි.