ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ මිසර ඕතඩොක්ස් ආගමික සභාවේ පාප්වහන්සේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Bishop of Alexandria
Bishopric
Coptic
Coptic Cross Large.png
120px
Incumbent:
ක්‍රි.ව.2012 නොවැ 4 දින තේරීපත්වූ
Pope Theodoros II

Province: Alexandria, Egypt, Pentapolis, Libya, Nubia, Sudan and all Africa
Cathedral: Saint Mark Cathedral in Alexandria
Saint Mark Cathedral in Cairo
First Bishop: Saint Mark
Formation: ක්‍රි.ව.43
Website: Coptic Orthodox Church Network