ඇපොලෝ සඳ තරණය පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවීය සාක්ෂි

විකිපීඩියා වෙතින්
AS12-48-7134: ඇපොලෝ 12 astronaut Pete Conrad with the unmanned Surveyor 3, which had landed on the Moon in 1967. Parts of Surveyor were brought back to Earth by Apollo 12. කැමරාව (Conrad ගේ දකුණු අත අසල ඇති) National Air and Space Museum හි ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.

නාසා ආයතනය, ඇමෙරිකානු රජය (ප්‍රථම පාර්ශවය) හෝ ඇපොලෝ වැඩසටහනෙන් සඳ තරණයක් සිදු නොවුනේ යැයි පවසන කණ්ඩායම (දෙවන පාර්ශවය) හෝ නොවන තෙවන පාර්ශවීය ආයතන සහ පුද්ගලයින් විසින් ලබා දෙන සාක්ෂි ඇපොලෝ සඳ තරණය පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවීය සාක්ෂි ලෙස හැඳින් වේ.

ස්වාධීන සාක්ෂි[සංස්කරණය]

SELENE ඡායාරූප[සංස්කරණය]

Chandrayaan-1[සංස්කරණය]

Chang'e 2[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]