මගේ සුව පිරමිඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ආහාර පිරමිඩය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search


ගොනුව:MyPyramid.png
The current food guide pyramid, called "මගේ සුව පිරමිඩය"

මගේ සුව පිරමිඩය }