ආදායම් සමතාවය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Countries by their most recent Gini coefficient score, according to the World Bank.
  ≤ 30
  30-34.9
  35-39.9
  40-44.9
  45-49.9
  50-54.9
  55-59.9
  60-64.9
  Data unavailable

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]