අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය හෙවත් (අයිපී) යනු සන්නිවේදන ප්‍රොටෝකෝලයේ ප්‍රධානියා වන අතර මෙය දත්ත රැස්කිරීම ප්‍රතියෝජක (පොදි) හරහා අන්තර්ජාලකාර්යය භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝල කට්ටලය වේ.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison Wesley, 1994, ISBN 0-201-63346-9.