අන්තර්ජාතික දින හා සති

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අන්තර්ජාතික නිරීක්ශණයක්, අන්තර්ජාතික කැප කිරීමක් නැතිනම් අන්තර්ජාතික සැමරුමක්යනු ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අවදානයක් ලැබූ ගැටළුවක් පිළිබදව නිරීක්ශණයට වෙන් කල කලාන්තරයකි.මෙය අනුස්මරණ,ප්‍රචාරණ හා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කඩිනම් කිරිම සදහා යොදා ගැනෙයි.මෙම කාල සී මා බොහොමයක් ස්ථාපිත කර ඇත්තෙ එක්සත් ජාතීන්ගෙ පොදු සමුළුව  (UN), ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලය, එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනිකUnited Nations Educational,විද්‍යාත්මක  හා සන්ස්ක්‍රුතික ස0විධානය විසිනි>  (UNESCO),[1] World Health Organization (WHO) and other United Nations bodies including the International Telecommunication Union (ITU), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Intellectual Property Organization (WIPO), United Nations Environment Programme (UNEP), International Maritime Organization (IMO) and the International Civil Aviation Organization (ICAO). In this case, the lead agency for a particular international observance uses the symbolism of the United Nations (UN), perhaps a specially designed logo for the year, and the UN infrastructure to coordinate events worldwide. It also presents a written report about the event. This summarizes the activities that took place around the world under the auspices of the international observance, and makes recommendations for the future.
  1. UNESCO International Days