අංකිත තර්ක ද්වාර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මූලික තර්ක ද්වාර (Basic Logic Gates)[සංස්කරණය]

මූලික වශයෙන් තර්ක ද්වාර 3 ක් ඇත.

  1. AND Gate
  2. OR Gate
  3. Not Gate

AND Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OR Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

NOT Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 1
1 0

සංයුක්ත තර්ක ද්වාර (Compound Logic Gates)[සංස්කරණය]

සංයුක්ත තර්ක ද්වාර සෑදී ඇත්තේ මූලික තර්ක ද්වාර 2 ක් හෝ කිහිපයක් එකිනෙක සංයෝජනය වීමෙනි.

  • NOR Gate ( NOT + OR )
  • NAND Gate ( NOT + AND )
  • XOR Gate (Exclusive OR)
  • XNOR Gate (Exclusive NOR)

NOR Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

NAND Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

XOR Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

XNOR Gate[සංස්කරණය]

අංකිත පරිපථය (Digital Circuit)[සංස්කරණය]
ප්‍රතිසම පරිපථය (Analog Circuit)[සංස්කරණය]
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)[සංස්කරණය]
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අංකිත_තර්ක_ද්වාර&oldid=390819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි