සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව චිත්‍රමය චරිතය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox comics character වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
{{{character_name}}}
Publication information
Publisher{{{publisher}}}
First appearance{{{debut}}}
First comic appearance{{{first_comic}}}
Created by{{{creators}}}
Voiced by{{{voiced_by}}}
In-story information
Alter ego{{{alter_ego}}}
Species{{{species}}}
Place of origin{{{homeworld}}}
Team affiliations{{{alliances}}}, {{{previous_alliances}}}
Partnerships{{{partners}}}
Supporting character of{{{supports}}}
Notable aliases{{{aliases}}}
Abilities{{{powers}}}