සැකිල්ල:GFDL-with-disclaimers/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Adds pages to Category:GFDL images with disclaimers.

Usage[සංස්කරණය]

This tag is part of an effort to migrate newly uploaded images to a version of the GFDL tag that does not inhibit reuse by burdening them with copies of the Wikipedia disclaimers (i.e. remove the "Subject to disclaimers" line). Such migration will put the English Wikipedia on an equal footing with the other major Wikipedias and with Commons. However, as one is legally required by the GFDL to preserve all disclaimers, that notice cannot be removed from existing images that bear it. Hence all images uploaded after the "Subject to disclaimers" line was added to the GFDL tag are being moved to this new label to correctly note their rather awkward status.

See also[සංස්කරණය]

Redirects to this template[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:GFDL-with-disclaimers/doc&oldid=278493" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි