අන්තර්විකි දත්ත නරඹන්න

Jump to navigation Jump to search

This is an overview of the interwiki table, which defines the prefix shortcuts used to quickly link to different wikis and other external sites. For recommended use, please see the manual on MediaWiki.org.

Legend
උපසර්ගය Interwiki prefix to be used in [[prefix:pagename]] wikitext syntax.
URL Template for URLs. The placeholder $1 will be replaced by the pagename in [[prefix:pagename]].
ඉදිරියට ඔව් External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix will be redirected to the target URL of the interwiki (i.e. treated like links to local pages).
නැත External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix in the URL will result in a "නුසුදුසු ශීර්ෂයක්" error page.
අතිරෝහණය ඔව් If wikitext syntax {{prefix:pagename}} is used, allow template/page transclusion from the foreign wiki if interwiki transclusions are enabled in general (scary transclusion).
නැත Do not allow {{prefix:pagename}} to transclude foreign templates/pages, rather look for a local page in the template namespace.

Interwiki prefixes

උපසර්ගයURLඉදිරියටඅතිරෝහණය
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlනැත-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
advogatohttp://www.advogato.org/$1නැත-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1නැත-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1නැත-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1නැත-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1නැත-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1නැත-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/නැත-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1නැත-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1නැත-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1නැත-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1නැත-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractනැත-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1නැත-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1නැත-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiඔව්-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1නැත-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1ඔව්-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1නැත-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1නැත-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1නැත-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1නැත-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1නැත-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1නැත-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1නැත-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1නැත-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1නැත-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1නැත-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1නැත-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1නැත-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1නැත-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1නැත-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1නැත-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1නැත-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1නැත-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1නැත-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1නැත-
debianhttps://wiki.debian.org/$1නැත-
delicious//www.delicious.com/tag/$1නැත-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1නැත-
dico//dicoado.org/dico/$1නැත-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1නැත-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1නැත-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1නැත-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1නැත-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1නැත-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1නැත-
dmozhttps://curlie.org/$1නැත-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1නැත-
doi//doi.org/$1නැත-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1නැත-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1ඔව්-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/ඔව්-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1නැත-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1නැත-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1නැත-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1නැත-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1නැත-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1නැත-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1නැත-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1නැත-
encychttp://encyc.org/wiki/$1නැත-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1නැත-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1නැත-
enkolhttp://enkol.pl/$1නැත-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1නැත-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1නැත-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1ඔව්-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1නැත-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1නැත-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1නැත-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1නැත-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1නැත-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1නැත-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1නැත-
finnixhttps://www.finnix.org/$1නැත-
flickruser//www.flickr.com/people/$1නැත-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1නැත-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1නැත-
foldochttp://foldoc.org/$1නැත-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1ඔව්-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1නැත-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1නැත-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1නැත-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1නැත-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1නැත-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1නැත-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1නැත-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1නැත-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1නැත-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1නැත-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1නැත-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1නැත-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1නැත-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1නැත-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1ඔව්-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1ඔව්-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1නැත-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1නැත-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1නැත-
google//www.google.com/search?q=$1නැත-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1නැත-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1නැත-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1නැත-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1නැත-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1නැත-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1නැත-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1නැත-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1නැත-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1නැත-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1නැත-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1නැත-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1නැත-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1ඔව්-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1නැත-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1නැත-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1නැත-
iarchive//archive.org/details/$1නැත-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/නැත-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/නැත-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/නැත-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/නැත-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1නැත-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1නැත-
ircirc://irc.libera.chat/$1නැත-
ircsircs://irc.libera.chat/$1නැත-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1ඔව්-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1ඔව්-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1නැත-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1නැත-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1නැත-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1නැත-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1නැත-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1නැත-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1නැත-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1නැත-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1නැත-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1නැත-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1නැත-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1නැත-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1නැත-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1නැත-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1ඔව්-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1නැත-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1නැත-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1නැත-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1නැත-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1නැත-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1නැත-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1නැත-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1නැත-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1නැත-
localwikihttps://localwiki.org/$1නැත-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1නැත-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1නැත-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1නැත-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1නැත-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1නැත-
mailhttps://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/$1ඔව්-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1ඔව්-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1නැත-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1නැත-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1නැත-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ඔව්-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1ඔව්-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1නැත-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1නැත-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1නැත-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1නැත-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1නැත-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1නැත-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1නැත-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1නැත-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1නැත-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1නැත-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ඔව්-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1නැත-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1නැත-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1නැත-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1නැත-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1නැත-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1නැත-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
oeis//oeis.org/$1නැත-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1ඔව්-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1නැත-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1නැත-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1නැත-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1නැත-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1නැත-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1නැත-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1නැත-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1නැත-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1නැත-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1නැත-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1ඔව්-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1නැත-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1නැත-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1නැත-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1නැත-
pawshttps://public.paws.wmcloud.org/$1නැත-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1නැත-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1නැත-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1ඔව්-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1ඔව්-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1නැත-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1නැත-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlනැත-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1නැත-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractනැත-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1නැත-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1නැත-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1ඔව්-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1නැත-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1ඔව්-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1නැත-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1නැත-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1නැත-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
quarryhttps://quarry.wmflabs.org/$1නැත-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1නැත-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1ඔව්-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlනැත-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1නැත-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1නැත-
robowikihttp://robowiki.net/?$1නැත-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1නැත-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1නැත-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1ඔව්-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1නැත-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1නැත-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/නැත-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1නැත-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1නැත-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1නැත-
seapighttp://www.seapig.org/$1නැත-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1නැත-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1නැත-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1නැත-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1නැත-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiඔව්-
sharemap//sharemap.org/$1නැත-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1නැත-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1නැත-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1නැත-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1නැත-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1ඔව්-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1නැත-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1නැත-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1ඔව්-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1නැත-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logඔව්-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1නැත-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1නැත-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1නැත-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1නැත-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1ඔව්-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1නැත-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1නැත-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1නැත-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1නැත-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1ඔව්-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1නැත-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1නැත-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1නැත-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1නැත-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1නැත-
tools//toolserver.org/$1නැත-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1ඔව්-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1නැත-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1නැත-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1නැත-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1නැත-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/index.php?title=$1නැත-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1නැත-
uncyclopediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#uncyclopediaඔව්-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1නැත-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1නැත-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1නැත-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1නැත-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1නැත-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
utrshttps://utrs.wmflabs.org/appeal.php?id=$1නැත-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1නැත-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1නැත-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1නැත-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1නැත-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1නැත-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1නැත-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1නැත-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1නැත-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1නැත-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1ඔව්-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1නැත-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1නැත-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1නැත-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1නැත-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1ඔව්-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1නැත-
wikif1http://www.wikif1.org/$1නැත-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1නැත-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1නැත-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1නැත-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1නැත-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1නැත-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1නැත-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1නැත-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1ඔව්-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1නැත-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestඔව්-
wikiotics//wikiotics.org/$1නැත-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1නැත-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1ඔව්-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1ඔව්-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1නැත-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1ඔව්-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1නැත-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1නැත-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1නැත-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1ඔව්-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1ඔව්-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1ඔව්-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1නැත-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1ඔව්-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1නැත-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1ඔව්-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1නැත-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1ඔව්-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1නැත-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1නැත-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1නැත-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1නැත-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1නැත-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1නැත-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1නැත-
wmde//wikimedia.deනැත-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1නැත-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1නැත-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1නැත-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongඔව්-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1නැත-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1ඔව්-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1නැත-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1නැත-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaඔව්-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesඔව්-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1නැත-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1නැත-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1නැත-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1ඔව්-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1ඔව්-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1ඔව්-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1නැත-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1ඔව්-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1නැත-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1නැත-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1නැත-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1නැත-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1නැත-
xtoolshttps://xtools.wmflabs.org/$1නැත-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1නැත-
zumhttps://wiki.zum.de/$1නැත-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1නැත-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1ඔව්-
czhttps://cs.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dkhttps://da.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
epohttps://eo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
jphttps://ja.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
minnanhttps://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cmnhttps://zh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
whttps://en.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wikthttps://si.wiktionary.org/wiki/$1ඔව්-
qhttps://si.wikiquote.org/wiki/$1ඔව්-
bhttps://si.wikibooks.org/wiki/$1ඔව්-
nhttps://si.wikinews.org/wiki/$1ඔව්-
shttps://si.wikisource.org/wiki/$1ඔව්-
chapterhttps://si.wikimedia.org/wiki/$1ඔව්-
vhttps://si.wikiversity.org/wiki/$1ඔව්-
voyhttps://si.wikivoyage.org/wiki/$1ඔව්-

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "වෙන භාෂාවලින්" listing when added to a page.

උපසර්ගයURLඉදිරියටඅතිරෝහණය
aahttps://aa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
abhttps://ab.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
acehttps://ace.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
adyhttps://ady.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
afhttps://af.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
akhttps://ak.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
alshttps://als.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
althttps://alt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
amhttps://am.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
anhttps://an.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
anghttps://ang.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
arhttps://ar.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
archttps://arc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
aryhttps://ary.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
arzhttps://arz.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ashttps://as.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
asthttps://ast.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
atjhttps://atj.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
avhttps://av.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
avkhttps://avk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
awahttps://awa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ayhttps://ay.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
azhttps://az.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
azbhttps://azb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bahttps://ba.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
banhttps://ban.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
barhttps://bar.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bat-smghttps://bat-smg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bclhttps://bcl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
behttps://be.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
be-taraskhttps://be-tarask.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bghttps://bg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bhhttps://bh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bihttps://bi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bjnhttps://bjn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bmhttps://bm.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bnhttps://bn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bohttps://bo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bpyhttps://bpy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
brhttps://br.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bshttps://bs.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bughttps://bug.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
bxrhttps://bxr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cahttps://ca.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cdohttps://cdo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cehttps://ce.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cebhttps://ceb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
chhttps://ch.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
chohttps://cho.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
chrhttps://chr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
chyhttps://chy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ckbhttps://ckb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cohttps://co.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
crhttps://cr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
crhhttps://crh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cshttps://cs.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
csbhttps://csb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cuhttps://cu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cvhttps://cv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
cyhttps://cy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dahttps://da.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dehttps://de.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dinhttps://din.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
diqhttps://diq.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dsbhttps://dsb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dtyhttps://dty.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dvhttps://dv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
dzhttps://dz.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
eehttps://ee.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
elhttps://el.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
emlhttps://eml.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
enhttps://en.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
eohttps://eo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
eshttps://es.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ethttps://et.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
euhttps://eu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
exthttps://ext.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fahttps://fa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ffhttps://ff.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fihttps://fi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fjhttps://fj.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fohttps://fo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
frhttps://fr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
frphttps://frp.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
frrhttps://frr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
furhttps://fur.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
fyhttps://fy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gahttps://ga.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gaghttps://gag.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ganhttps://gan.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gcrhttps://gcr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gdhttps://gd.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
glhttps://gl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
glkhttps://glk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gnhttps://gn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gomhttps://gom.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gorhttps://gor.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gothttps://got.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
guhttps://gu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gvhttps://gv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hahttps://ha.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hakhttps://hak.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hawhttps://haw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hehttps://he.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hihttps://hi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hifhttps://hif.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hohttps://ho.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hrhttps://hr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hsbhttps://hsb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hthttps://ht.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
huhttps://hu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hyhttps://hy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hywhttps://hyw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
hzhttps://hz.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
iahttps://ia.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
idhttps://id.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
iehttps://ie.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ighttps://ig.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
iihttps://ii.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ikhttps://ik.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ilohttps://ilo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
inhhttps://inh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
iohttps://io.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ishttps://is.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ithttps://it.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
iuhttps://iu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
jahttps://ja.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
jamhttps://jam.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
jbohttps://jbo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
jvhttps://jv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kahttps://ka.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kaahttps://kaa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kabhttps://kab.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kbdhttps://kbd.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kbphttps://kbp.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kghttps://kg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kihttps://ki.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kjhttps://kj.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kkhttps://kk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
klhttps://kl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kmhttps://km.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
knhttps://kn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kohttps://ko.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
koihttps://koi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
krhttps://kr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
krchttps://krc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kshttps://ks.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kshhttps://ksh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kuhttps://ku.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kvhttps://kv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kwhttps://kw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
kyhttps://ky.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lahttps://la.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ladhttps://lad.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lbhttps://lb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lbehttps://lbe.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lezhttps://lez.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lfnhttps://lfn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lghttps://lg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lihttps://li.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lijhttps://lij.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lldhttps://lld.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lmohttps://lmo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lnhttps://ln.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lohttps://lo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lrchttps://lrc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lthttps://lt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ltghttps://ltg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lvhttps://lv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
madhttps://mad.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
maihttps://mai.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
map-bmshttps://map-bms.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mdfhttps://mdf.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mghttps://mg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mhhttps://mh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mhrhttps://mhr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mihttps://mi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
minhttps://min.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mkhttps://mk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mlhttps://ml.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mnhttps://mn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mnihttps://mni.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mnwhttps://mnw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mohttps://mo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mrhttps://mr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mrjhttps://mrj.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mshttps://ms.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mthttps://mt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mushttps://mus.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mwlhttps://mwl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
myhttps://my.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
myvhttps://myv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
mznhttps://mzn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nahttps://na.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nahhttps://nah.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
naphttps://nap.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ndshttps://nds.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nds-nlhttps://nds-nl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nehttps://ne.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
newhttps://new.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nghttps://ng.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
niahttps://nia.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nnhttps://nn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nohttps://no.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
novhttps://nov.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nqohttps://nqo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nrmhttps://nrm.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nsohttps://nso.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nvhttps://nv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nyhttps://ny.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ochttps://oc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
olohttps://olo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
omhttps://om.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
orhttps://or.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
oshttps://os.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pahttps://pa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
paghttps://pag.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pamhttps://pam.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
paphttps://pap.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pcdhttps://pcd.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pdchttps://pdc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pflhttps://pfl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pihttps://pi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pihhttps://pih.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pmshttps://pms.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pnbhttps://pnb.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pnthttps://pnt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pshttps://ps.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
pthttps://pt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
quhttps://qu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
rmhttps://rm.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
rmyhttps://rmy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
rnhttps://rn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
rohttps://ro.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
roa-ruphttps://roa-rup.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
roa-tarahttps://roa-tara.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ruhttps://ru.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ruehttps://rue.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
rwhttps://rw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sahttps://sa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sahhttps://sah.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sathttps://sat.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
schttps://sc.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
scnhttps://scn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
scohttps://sco.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sdhttps://sd.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sehttps://se.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sghttps://sg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
shhttps://sh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
shnhttps://shn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
shyhttps://shy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sihttps://si.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
simplehttps://simple.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
skhttps://sk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
skrhttps://skr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
slhttps://sl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
smhttps://sm.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
smnhttps://smn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
snhttps://sn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sohttps://so.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sqhttps://sq.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
srhttps://sr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
srnhttps://srn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sshttps://ss.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sthttps://st.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
stqhttps://stq.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
suhttps://su.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
svhttps://sv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
swhttps://sw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
szlhttps://szl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
szyhttps://szy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tahttps://ta.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tayhttps://tay.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tcyhttps://tcy.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tehttps://te.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tethttps://tet.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tghttps://tg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
thhttps://th.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tihttps://ti.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tkhttps://tk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tlhttps://tl.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tnhttps://tn.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tohttps://to.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tpihttps://tpi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
trhttps://tr.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
trvhttps://trv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tshttps://ts.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tthttps://tt.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tumhttps://tum.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
twhttps://tw.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tyhttps://ty.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
tyvhttps://tyv.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
udmhttps://udm.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ughttps://ug.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ukhttps://uk.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
urhttps://ur.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
uzhttps://uz.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vehttps://ve.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vechttps://vec.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vephttps://vep.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vihttps://vi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vlshttps://vls.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vohttps://vo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wahttps://wa.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
warhttps://war.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wohttps://wo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
wuuhttps://wuu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
xalhttps://xal.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
xhhttps://xh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
xmfhttps://xmf.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
yihttps://yi.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
yohttps://yo.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
yuehttps://zh-yue.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zahttps://za.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zeahttps://zea.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zhhttps://zh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-yuehttps://zh-yue.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zuhttps://zu.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nbhttps://no.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-cnhttps://zh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
zh-twhttps://zh.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
nanhttps://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
vrohttps://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
lzhhttps://zh-classical.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
ruphttps://roa-rup.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
gswhttps://als.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
sgshttps://bat-smg.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
eglhttps://eml.wikipedia.org/wiki/$1ඔව්-
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:Interwiki" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි