ගෝලීය පරිශීලක ලයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search
පරිශීලක ලැයිස්තුව
  • MWang (WMF) (එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි, WMF researcher)
  • RedFlower2020 (එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි, WMF researcher)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:GlobalUsers/wmf-researcher" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි