බාහිර සබැදි සෙවුම

"*.wikipedia.org" වැනි ආදේශක භාවිතා කල හැක. අඩුම තරමින් උසස්-මට්ටමේ වසමක් අවශ්‍යයි, නිදසුනක් ලෙස "*.org".
සහය දක්වන : bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ඔබේ සෙවුමෙහි මේවා කිසිවක් නොයොදන්න). ප්‍රෝටෝකොලයන්:

බාහිර සබැදි සෙවුම

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 8 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #8.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

  1. සැකිල්ල:GEOnet2 වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='%7B%7B%7B1%7D%7D%7D'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  2. නයිල් ගඟ වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA87D779603774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  3. සැකිල්ල:GEOnet2/ලේඛය වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA88151D7D3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  4. සැකිල්ල:GEOnet2 වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA88151D7D3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  5. වොල්ගා නදිය වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA87888EC23774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  6. අළුවිහාරය, ගම්මානය වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA8820B79E3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  7. සැකිල්ල:Cite gns වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA8842BEDB3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි
  8. සැකිල්ල:Cite gns/ලේඛය වෙතින් http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME='32FA8842BEDB3774E0440003BA962ED3'&Diacritics=DC සබැඳිණි

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න