ගැජටය අපනයනය කරන්න

Jump to navigation Jump to search

Twinkle ගැජටය අපනයනය කෙරුමට, "බාගන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කර අදාළ ගොනුව බා සුරැකගන්න. අනතුරුව ගමනාන්ත විකියේදී Special:Import වෙත ගොස් එය පටවන්න. පසුව MediaWiki:Gadgets-definition පිටුවට පහත දැක්වෙන්න ඇතුලත් කරන්න:

* Twinkle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy|rights=autoconfirmed]|moment.js|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js|twinkleprod.js|twinkleimage.js|twinklebatchundelete.js|twinklewarn.js|twinklespeedy.js|friendlyshared.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|twinkledelimages.js|friendlytag.js|twinkledeprod.js|friendlywelcome.js|twinklexfd.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinkleconfig.js|twinklefluff.js|twinkleprotect.js|twinklearv.js|friendlytalkback.js

මේ සඳහා ගමනාන්ත විකියේදී ඔබ සතුව අවසරයන් කිහිපයක් (පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් කිරීම ඇතුළුව) සහ ගොනුවකින් ආනයනය කිරීම සක්‍රීයව තිබිය යුතුය.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:විජෙට්ටු/export/Twinkle" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි