විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Substitution

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Help to translate. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:48, 2 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)