සිංහල පිල්ලම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(පිල්ලම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ව්‍යංජන ස්වර හා මුසුවීම පෙන්වීමට යොදාගන්නා ස්වර ලකුණු පිල්ලම් හෙවත් පිලි නම්වේ.


ස්වරය දර්ශීය පිල්ලම පිල්ලමේ නම විවධ නිදසුන්
ස්වර මුසු නොවූ හල් කිරීම / අල් කිරීම ප්, ම්
පිල්ම් නොයොදයි - -
ා ඇලපිල්ල ලා
ඇදය පැ, රැ
ඉස්පිල්ල නි
දික් ඉස්පිල්ල ටී
පාපිල්ල වු, කු, රු, ළු
දික් පාපිල්ල යූ, තූ, රූ, ළූ
සෘ ගැට ඇලපිල්ල/ ගැටපිල්ල කෘ, ක්රු, යුන්කෝඩ් මගින් ලිවිය නොහැකි ක්‍රමය
ගැට ඇලපිලි දෙක/ ගැටපිලි දෙක / දික් ගැටපිල්ල ප‍ ෲ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_පිල්ලම්&oldid=552075" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි