දඬුබස්නාමානය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දුන්නක් ආධාරයෙන් ඊතල විදීමට හැකි අපරිම දුරට දඬුබස්නාමානය යයි කියනු ලැබේ.