හයිඩ්‍රොසොවා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Cnidaria|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

හයිඩ්‍රොසොවා
සිෆොනොෆොරේ
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Scientific classification e
Unrecognized taxon ([http://en.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&title=Template:taxonomy/Cnidaria&preload=Template:Taxonomy/
Ancestral taxa
Subgroups සැකිල්ල:Update children
List all 14 immediate children

Wikipedia does not yet have an article about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}. You can help by [සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link creating it]. The page that you are currently viewing contains information about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}'s taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: [[]] (Taxonomy[සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link edit])
Rank: (displays as Informal group)
Link: [[{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}|{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}]] (links to {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}})
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
Parent's taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
This information generated by Template:Taxonomy key (edit discuss links history)

Category listings out of date? සැකිල්ල:Null edit to update.

fix]):
Cnidaria
Subphylum: Medusozoa
Class: Hydrozoa
Owen, 1843
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Subclasses and orders

සීලෙන්ටරේටා වංශයේ එක් වර්ගයකි. බුහුබා අවස්ථාව ප්‍රමුඛ ය. තනි හෝ ගණාවාස අකාර මෙඩූසා ඇත. අරීය සමමිතියක් දරයි. මුඛය වටා ඒක ග්‍රාහිකා වළයක් වේ.

උදා: හයිඩ්‍රා, ඔබීලියා, මුහුදු කොරල්

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හයිඩ්‍රොසොවා&oldid=268496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි