සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙය පසුගිය 30 දිනතුළ යම් ක්‍රියාකාරකමක් කළ පරිශීලකයන්ගේ ලැයිස්තුවකි.

ඔබ දක්වා පැය 1 ක්, මිනිත්තු 2 ක් සහ තත්පර 10 ක් පැරණි විය හැකි මෙම පිටුවේ පූර්වාපේක්ෂිතව සංචිත අනුවාදය, නරඹන.

සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව  
  
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ක්‍රියාකාරී_පරිශීලකයන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි