ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
17:39, 28 නොවැම්බර් 2014 ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය-ලාංඡනය.jpg (ගොනුව) 109 කි.බ. Singhalawap {{logo fur |Article=ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය |Use=Org |Source=http://adaderana.lk |Used_for=logo |Owner=ශ්‍රී_ලංකා_වෛද්‍ය_සංගමය |Website=slma.lk |History= |Commentary= |Desc...
17:31, 28 නොවැම්බර් 2014 බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය-ලාංඡනය.png (ගොනුව) 13 කි.බ. Singhalawap {{logo fur |Article=බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය |Use=Org |Source=http://adaderana.lk |Used_for= |Owner=බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය |Website= |History= |Commentary= |Descr...
16:53, 24 නොවැම්බර් 2014 WWELogo2014.svg (ගොනුව) 4 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{ඉන්ක්ස්කේප්}} {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඩබ්ඩබ්ඊ හී නව ලාංඡනය |Source = [http://www.wwe.com/inside/...
04:44, 24 නොවැම්බර් 2014 Palitha Perera.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = පාලිත පෙරේරා |Description = Cropped screenshot of Palitha Perera |Source = https://www.youtube.com/watch?v=6DdJyPRVsTY |Portion = |Low_re...
04:41, 24 නොවැම්බර් 2014 Premasara Epasinghe.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රේමසර ඈපාසිංහ |Description = Cropped screenshot of Premasara Epasinghe - |Source = https://www.youtube.com/watch?v=6qdDgYKIWsw |Portion...
04:36, 24 නොවැම්බර් 2014 Udayanga Weerathunga.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = උදයංග වීරතුංග |Description = Cropped screenshot of Ambassador Udayanga Weeratunga |Source = http://www.youtube.com/watch?v=7bDagLAh3Tw |Portion...
04:31, 24 නොවැම්බර් 2014 Prasanna Wickramasuriya.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රසන්න වික්‍රමසූරිය |Description = Cropped screenshot of Prasanna Wickramasuriya |Source = http://www.youtube.com/watch?v=DS7z5nT...
04:28, 24 නොවැම්බර් 2014 Hemasiri Fernando.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = හේමසිරි ප්‍රනාන්දු |Description = Cropped screenshot of Hemasiri Fernando |Source = http://www.youtube.com/watch?v=LZA244hhgz8 |Portio...
04:24, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandra Embuldeniya .jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය |Description = Cropped screenshot of Chandra Embuldeniya |Source = https://www.youtube.com/watch?v=IpU6RGY_P...
04:21, 24 නොවැම්බර් 2014 K N O Dharmadasa.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = කේ. එන්. ඕ ධර්මදාස |Description = Cropped screenshot of Professor K N O Dharmadasa |Source = http://www.youtube.com/watch?v=PfEFhUAFmIw |Portion...
04:18, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandana Jayarathne.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්දන ජයරත්න |Description = Cropped screenshot of Professor Chandana Jayarathne |Source = http://www.youtube.com/watch?v=X9munwlSnkE |Portion...
04:15, 24 නොවැම්බර් 2014 Janaka Ruwanpura.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජානක රුවන්පුර |Description = Cropped screenshot of Professor Janaka Ruwanpura |Source = http://www.dailycommercialnews.com/Home/News/2010/5/Profess...
03:59, 24 නොවැම්බර් 2014 Gamini Jayawickrama Perera.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා Perera |Description = Cropped screenshot of Hon. Gamini Jayawickrama Perera |Source = http://www.youtube...
03:55, 24 නොවැම්බර් 2014 Thilanga Sumathipala.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිලංග සුමතිපාල |Description = Cropped screenshot of Hon. Thilanga Sumathipala |Source = http://vimeo.com/10630737ZrmPY |Portion = |Lo...
03:52, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandima Weerakkody.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්දිම වීරක්කොඩි |Description = Cropped screenshot of Hon. Chandima Weerakody |Source = http://www.youtube.com/watch?v=TvP-KWJx1e0 |Portio...
03:49, 24 නොවැම්බර් 2014 Nirmala Kotalawala.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = නිර්මල කොතලාවල |Description = Cropped screenshot of Hon. Nirmala Kotalawala |Source = http://www.youtube.com/watch?v=jpnJJLVqYyE |Portion...
03:43, 24 නොවැම්බර් 2014 Thissa Karalliyadde.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිස්ස කරල්ලියද්ද |Description = Cropped screenshot of Hon. Thissa Karalliyadde |Source = http://www.youtube.com/watch?v=51Rl3LrAfls |Portio...
03:40, 24 නොවැම්බර් 2014 Rajitha Senaratne.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රාජිත සේනාරත්න |Description = Cropped screenshot of Hon. Rajitha Senaratne |Source = http://www.youtube.com/watch?v=5AoyjByIV3I |Portion...
03:36, 24 නොවැම්බර් 2014 Nimal Siripala De Silva Pic.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා |Description = Cropped screenshot of Hon. Nimal Siripala De Silva |Source = http://www.youtube.com/watch?v=V-...
03:31, 24 නොවැම්බර් 2014 Nimal Siripala De Silva.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා |Description = Cropped screenshot of Hon. Nimal Siripala De Silva |Source = http://www.youtube.com/watch?v=V-...
03:27, 24 නොවැම්බර් 2014 Kumar Dharmasena.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = කුමාර ධර්මසේන |Description = Cropped screenshot of Kumar Dharmasena |Source = https://www.youtube.com/watch?v=ZJhE1bab_yI |Portion = |L...
03:24, 24 නොවැම්බර් 2014 Asanka Gurusinha.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අසංක ගුරුසිංහ |Description = Cropped screenshot of Asanka Gurusinha |Source = https://www.youtube.com/watch?v=5Q-gLeJf6XA |Portion = |L...
03:14, 24 නොවැම්බර් 2014 Roshan Mahanama.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රොෂාන් මහානාම |Description = Cropped screenshot of Roshan Mahanama |Source = https://www.youtube.com/watch?v=WnCxZvocWkI |Portion = |Lo...
03:07, 24 නොවැම්බර් 2014 Mahela Jayawardene press conference.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මහේල ජයවර්ධන |Description = Cropped screenshot of Mahela Jayawardene former Sri Lanka cricket Captain |Source = http://www.youtube.com/watch?v=SYAbD-7...
06:28, 22 නොවැම්බර් 2014 Statue of Charles Henry de Soysa in pwc.jpg (ගොනුව) 214 කි.බ. Susith Chandira Gts වේල්ස් කුමර විදුහලේ ඉදිකර ඇති සර් චාල්ස් හෙන්රි ද සොයිසා මහතාගේ පිළිරුව [[ප්‍රවර්ගය:පාසල් - ශ්‍ර...
05:10, 22 නොවැම්බර් 2014 Old photo of Prince of Wales' College.jpg (ගොනුව) 152 කි.බ. Susith Chandira Gts වේල්ස් කුමර විදුහලේ ඉදිරිපස කොටසේ පැරණි ඡායාරූපයකි. (An Old photo of Prince of Wales' College) [[ප්‍රවර්ගය:පාසල් - ශ්‍රී ල...
03:37, 21 නොවැම්බර් 2014 Gunapala Malalasekara.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Prof Gunapala Malalasekera - ‘his habit of giving never depleted us | Source = http://archives.dailynews.lk/2011/11/04/fea02.asp | Article = ගුණපා...
22:42, 20 නොවැම්බර් 2014 T. B. Dissanayake.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Living life to a different tempo | Source = http://www.sundaytimes.lk/030622/plus/2.html | Article = ටී. බි දිසානායක | Portion...
22:33, 20 නොවැම්බර් 2014 H. L. de Silva.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Hulftsdorp Lion | Source = http://archives.dailynews.lk/2010/04/05/fea03.asp | Article = එච්. ඇල් ද සිල්වා | Portion = Unk...
22:00, 20 නොවැම්බර් 2014 Siri Perera.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Artistes of Ananda - Poet monks and student writers | Source = http://archives.dailynews.lk/2009/07/28/fea05.asp | Article = සිරි පෙරේරා |...
21:55, 20 නොවැම්බර් 2014 Kamal Karunanayake.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Prof. Kamal Karunanayake - a living example | Source = http://www.sundayobserver.lk/2006/11/26/fea10.asp | Article = කමල් කරුනානායක...
21:53, 20 නොවැම්බර් 2014 Indradasa Hettiarachchi.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = There was a time when politicians truly served the people - A gentleman politician of a bygone era, Indradasa Hettiarachchi believed in teamwork | Source = http://www.su...
21:49, 20 නොවැම්බර් 2014 Dharmasena Attygalle.jpg (ගොනුව) 3 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = DHARMASENA ATTYGALLE Among the stars, I see you still | Source = http://www.nation.lk/2011/06/05/letters.htm | Article = ධර්මසේන ආටිගල...
21:47, 20 නොවැම්බර් 2014 M. D. Banda.jpg (ගොනුව) 4 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=99296 | Article = එම්. ඩී බන්ඞා | Porti...
21:45, 20 නොවැම්බර් 2014 Dingiri Bandara Welagedara.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://archives.dailynews.lk/2009/04/22/fea04.asp | Article = ඩී.බී. වෙලගෙදර | Portion = Unknown - source is not cl...
21:43, 20 නොවැම්බර් 2014 Rupa Karunathilake.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://archives.dailynews.lk/2011/10/12/news48.asp | Article = රුපා කරුනාතිලක | Portion = Unknown - source is n...
21:40, 20 නොවැම්බර් 2014 I. M. R. A. Iriyagolla.jpg (ගොනුව) 58 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://lankapura.com/2013/06/iriyagolla-ceylon-politician-1968/ | Article = අයි. එම්. ආර්. ඒ. ඊරියගොල්ල | Por...
21:37, 20 නොවැම්බර් 2014 Sarath Ranawaka.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Sarath Ranawaka no more | Source = http://archives.dailynews.lk/2009/07/27/news60.asp | Article = සරත් රණවක | Portion = Unknown - so...
19:26, 20 නොවැම්බර් 2014 Qui-Gon Jinn.png (ගොනුව) 386 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ''ස්ටාර් වෝර්ස් කථාංගය I: ද ෆැන්ටම් මෙනස්'' හී, [[ක්ව...
03:29, 20 නොවැම්බර් 2014 M. J. Perera.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = M. J. Perera | Source = https://en.wikipedia.org/wiki/M._J._Perera | Article = ඇම්. ජේ. පෙරේරා | Portion = Unknown - source is...
03:22, 20 නොවැම්බර් 2014 Prof Nandadasa Kodagoda.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Our dear Muththa was a legend to us Prof. Nandadasa Kodagoda | Source = http://www.sundaytimes.lk/110807/Plus/plus_03.html | Article = නන්දදාස ...
03:15, 20 නොවැම්බර් 2014 H A De S Gunasekara.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Prof H A de S Gunasekera Memorial Oration today | Source = http://dailynews.lk/?q=business/prof-h-de-s-gunasekera-memorial-oration-today | Article = එච...
03:07, 20 නොවැම්බර් 2014 B. D. Rampala.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = RAILWAYS ROARED WITH RAMPALA | Source = http://archives.dailynews.lk/2012/11/14/fea05.asp | Article = බී. ඩී. රම්පාල | Portion =...
02:53, 20 නොවැම්බර් 2014 P. M. Jayatilaka.jpg (ගොනුව) 187 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Statue of Mr. P.M. Jayatilake | Source = http://www.ibbagamuwacentral.com/history.html | Article = පී. ඇම්. ජයතිලක | Portion =...
02:47, 20 නොවැම්බර් 2014 Vajiranath Lakshman De Silva.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Dr. VAJIRANATH LAKSHMAN DE SILVA | Source = http://pannipitiyasaukyadanaunit.blogspot.com.au/ | Article = වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද...
02:42, 20 නොවැම්බර් 2014 Hudson Silva.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Deshabandu Lion Dr. F.G. Hudson Silva M.J.F Founder of the Sri Lanka Eye Donation Society | Source = http://www.eyedonation.slt.lk/ | Article = හඩ්සන...
02:33, 20 නොවැම්බර් 2014 Roshan Guneratne.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Nalanda Captain - Roshan Gunaratna | Source = http://www.battleofthemaroons.lk/history_1982.html | Article = රොෂාන් ගුනරත්න | Portion...
02:25, 20 නොවැම්බර් 2014 Anura Ranasinghe.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Anura Ranasinghe | Source = http://www.sundaytimes.lk/141109/sports/remembering-the-inimitable-anura-ranasinghe-126550.html | Article = අනුර රනස...
02:18, 20 නොවැම්බර් 2014 Ravindra Rupasena.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Ravindra Rupasena | Source = http://www.films.lk/sinhala-cinema-artist-ravindra-rupasena-1754.html | Article = Ravindra Rupasena | Portion = Unknown...
01:55, 20 නොවැම්බර් 2014 Henry Jayasena Pic.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = හෙන්රි ජයසේන නමි වු අසහාය කළාකරුවා | Source = https://anuradhabmv.wordpress.com/2010/03/09/%E0%B7%84%E0%B7%99%E...
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි