ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
06:43, 18 ඔක්තොම්බර් 2014 911pentagon.jpg (ගොනුව) 51 කි.බ. Sudheera1994  
06:40, 18 ඔක්තොම්බර් 2014 Twintowersafter911.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. Sudheera1994  
10:18, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Dhamma chakra.jpg (ගොනුව) 4 කි.බ. Rsekanayake {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
08:37, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Mahamewuna samadhi pilome.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Rsekanayake {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
08:00, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Secret Intelligence Service logo.svg (ගොනුව) 91 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය |Article = රහස් බුද්ධිතොරතුරු සේවාව |Use = තොරතුර...
06:13, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911crash.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Sudheera1994  
06:08, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911before2.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Sudheera1994  
06:07, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911before.jpg (ගොනුව) 187 කි.බ. Sudheera1994  
03:37, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Aal11911.png (ගොනුව) 57 කි.බ. Sudheera1994  
07:28, 11 ඔක්තොම්බර් 2014 තලෙයිමන්නාරම ජැටිය.jpg (ගොනුව) 224 කි.බ. L Manju {{Information |Description=තලෙයිමන්නාරම ජැටිය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2014.9.15 |Author=~~~~ |other_versions= }}
03:38, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 11 පියාසැරිය යානය ගැටීමෙන් මොහොතකට පසු 9 11.png (ගොනුව) 84 කි.බ. Sudheera1994  
03:38, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 11 පියාසැරිය යානය ගැටීම 9 11.png (ගොනුව) 53 කි.බ. Sudheera1994  
03:22, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 සීඑන්එන් විශේෂ ප්‍රවෘතිය 9 11.png (ගොනුව) 396 කි.බ. Sudheera1994  
08:57, 8 ඔක්තොම්බර් 2014 ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව.jpg (ගොනුව) 62 කි.බ. Harshanwdhp {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
06:58, 4 ඔක්තොම්බර් 2014 Vision-of-fire-9781471137730 hr.jpg (ගොනුව) 171 කි.බ. Sudheera1994  
13:41, 2 ඔක්තොම්බර් 2014 Robinhood.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. L.S. Semasinghe රොබින් හුඩ් (2006 ටෙලිනාට්‍ය මාලාව)හි නාමාවලිය
04:53, 2 ඔක්තොම්බර් 2014 CNN Breaking News 911.jpg (ගොනුව) 36 කි.බ. Sudheera1994  
04:52, 2 ඔක්තොම්බර් 2014 Seconds after first plane.JPG (ගොනුව) 220 කි.බ. Sudheera1994  
15:17, 29 සැප්තැම්බර් 2014 532400190.pdf (ගොනුව) 84 කි.බ. Randeerjayasekara  
14:46, 27 සැප්තැම්බර් 2014 Boys Over Flowers (TV series) poster.jpeg (ගොනුව) 36 කි.බ. L.S. Semasinghe බෝයිස් ඔව' ෆ්ලවර්ස් ටෙලි නාට්‍යයෙහි ප්‍රචාරක පෝස්ටරය
04:18, 26 සැප්තැම්බර් 2014 Nalanda College, Colombo - Future Minds Logo.JPG (ගොනුව) 52 කි.බ. DilJco Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = Future Minds |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = Future Minds Secretariat <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = Future Minds |Owner...
00:06, 20 සැප්තැම්බර් 2014 Reeva Steenkamp.JPG (ගොනුව) 152 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article =රීව ස්ටීන්කම්ප් |Description = කැපෑසිටි රිලේෂන්ස් වෙ...
14:43, 18 සැප්තැම්බර් 2014 Korean-drama-full-house-poster.jpg (ගොනුව) 68 කි.බ. L.S. Semasinghe {{Non-free use rationale |Article= |Description= ෆුල් හවුස් (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) හි ප්‍රචාරක පෝස්ටරය |Source= Full House (2004 TV series) |Portion= |Low_resolution= |Purpo...
10:31, 16 සැප්තැම්බර් 2014 National Savings Bank logo.png (ගොනුව) 82 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!...
09:49, 16 සැප්තැම්බර් 2014 Seylan Bank logo.png (ගොනුව) 53 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replac...
15:53, 13 සැප්තැම්බර් 2014 Swarnavahini logo.png (ගොනුව) 59 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ස්වර්ණවාහිනී |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Descripti...
07:33, 9 සැප්තැම්බර් 2014 Robert Delaunay, 1913, Premier Disque, 134 cm, 52.7 inches, Private collection.jpg (ගොනුව) 163 කි.බ. Shwetha රොබේ ඩලූනේ, 1912-1913, ප්‍රමියේ ඩිස්ක්, 134 සෙමී (52.7 අඟල්) පුද්ගලික එකතුව [http://www.historiasztuki.com.pl/71_NWCZ_MAL_DELAUNAY.html මූලාශ්‍රය...
12:19, 8 සැප්තැම්බර් 2014 Kulubadu.jpg (ගොනුව) 158 කි.බ. Rsekanayake  
12:10, 8 සැප්තැම්බර් 2014 කොස්.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. Rsekanayake  
07:42, 8 සැප්තැම්බර් 2014 අහාර පිසීම .jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. Rsekanayake  
07:35, 8 සැප්තැම්බර් 2014 සම්ප්‍රදායික අහාර.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Rsekanayake  
14:05, 5 සැප්තැම්බර් 2014 ලොස්ට්.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. L.S. Semasinghe  
12:58, 1 සැප්තැම්බර් 2014 Bellanwila Temple.jpg (ගොනුව) 2.38 මෙ.බ. Bhagyapwc {{Information |Description=Bellanwila Raja Maha Vihara |Source=http://johnrobertsphotography.files.wordpress.com/2013/06/wp-dsc_5102-edit.jpg |Date= |Author=John J Roberts |Permission= |other_versions= }}
05:18, 25 අගෝස්තු 2014 Jaliya Wickramasuriya.jpg (ගොනුව) 256 කි.බ. DilJco =={{int:filedesc}}== {{Information |description = {{en|1=Photograph (Cropped) of Jaliya Wickramasuriya Ambassador Extraordinary to USA (ජාලිය වික්‍රමසූරිය)}} |date = Taken on June 1, 2011 |source...
04:57, 25 අගෝස්තු 2014 Mahela Jayawardene1.jpg (ගොනුව) 129 කි.බ. DilJco =={{int:filedesc}}== {{Information |description = {{en|1=Photograph (cropped) of Mahela Jayawardena (මහේල ජයවර්ධන)}} |date = Taken on September 13, 2012 |source = [https://www.flickr.com/photos/nazly/7982424...
04:54, 25 අගෝස්තු 2014 Mahela Jayawardene1.jpeg (ගොනුව) 129 කි.බ. DilJco =={{int:filedesc}}== {{Information |description = {{en|1=Photograph (cropped) of Mahela Jayawardena (මහේල ජයවර්ධන)}} |date = Taken on September 13, 2012 |source = [https://www.flickr.com/photos/nazly/7982424...
02:42, 16 අගෝස්තු 2014 Yi San-poster.jpg (ගොනුව) 66 කි.බ. Sajithsameera  
20:18, 14 අගෝස්තු 2014 Nalanda War Memorial and remembrance.jpg (ගොනුව) 88 කි.බ. Hasarindu Nalanda College War Memorial and remembrance (2014) copyright: Nalanda College Junior Old Boys Association
19:17, 14 අගෝස්තු 2014 NC.png (ගොනුව) 48 කි.බ. Hasarindu {Copyright - https://www.nalanda.sch.lk/ }}
16:21, 30 ජූලි 2014 Yukos Logo.svg (ගොනුව) 3 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය| Article = යූකොස් | Use = තොරතුරුකොටුව <!-- ADDITIONAL INFORMATION -->...
11:25, 23 ජූලි 2014 British Army Logo.png (ගොනුව) 140 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = බ්‍රිතාන්‍ය යුද්ධ හමුදාවේ ලාංඡනය |Source = https://plus.google.com/106039...
00:01, 21 ජූලි 2014 10 downing street logo.png (ගොනුව) 55 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 10 ඩවුනිං විදීය හී ලාංඡනය |Source = http://www.oxoevecreative.com/portfolio-item/big-society/...
03:48, 17 ජූලි 2014 6th BRICS summit.png (ගොනුව) 55 කි.බ. Shwetha {{SVG විය යුතුයි|logo}} ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 6වන බ්‍රික්ස් සමුළුවේ ලාංඡනය |Source = ht...
14:43, 13 ජූලි 2014 3 Kidnapped Teens.jpg (ගොනුව) 123 කි.බ. Shwetha {{Copy to Commons|human=Sfan00 IMG}} ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = පැහැරගත් ඊශ්‍රායෙල ගැටවරයන් තිදෙනෙගේ ඡායාරූපය. |Source = https://www...
14:16, 7 ජූලි 2014 ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට්.png (ගොනුව) 60 කි.බ. Buddhika88 <ref https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka_Cricket</ref>
05:06, 5 ජූලි 2014 BNP Paribas1.png (ගොනුව) 4 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය|Article=BNP Paribas|Use=Infobox|Source=[http://media-cms.bnpparibas.com/file/78/2/annual-report-2008.6782.pdf BNP Paribas Annual Re...
07:12, 26 ජූනි 2014 හෙළයන් තෙල් සිදගැනීමට භාවිතා කල සෙක්කුවක් .png (ගොනුව) 130 කි.බ. කෑගල්ලේ වජිර ඒකනායක {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
11:26, 24 ජූනි 2014 Bombardier MOVIA C951 interior.jpg (ගොනුව) 87 කි.බ. Shwetha {{Copy to Commons|human=Sfan00 IMG}} ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = බෝම්බඩියර් මූවියා සී951 හී ඇතුලත පෙනුම. |Source = කතෘ විසින් |Date = 201...
16:01, 22 ජූනි 2014 The Lunchbox poster.jpg (ගොනුව) 50 කි.බ. Shwetha == Summary == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පෝස්ටරය | Media = චිත්‍රපටය | Article = ද ලන්ච් බොක්ස් | Use = තො...
15:39, 19 ජූනි 2014 Rohan EKANAYAKA.jpg (ගොනුව) 101 කි.බ. Rsekanayake {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි