ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
13:36, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 New York 1984 Paralympics.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Randeerjayasekara  
13:22, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 Arnhem 1980 Para Games.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Randeerjayasekara  
13:11, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 Torontolympiad 1976.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Randeerjayasekara  
08:36, 30 ඔක්තොම්බර් 2014 2014-10-30.jpg (ගොනුව) 988 කි.බ. Mahindat {Information }
07:55, 29 ඔක්තොම්බර් 2014 Tel Aviv 1968 Paralympics.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Randeerjayasekara  
01:27, 29 ඔක්තොම්බර් 2014 Paralympic Tokyo 1964.gif (ගොනුව) 27 කි.බ. Randeerjayasekara  
16:12, 28 ඔක්තොම්බර් 2014 ISMG 1960 & 1964.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. Randeerjayasekara  
15:43, 28 ඔක්තොම්බර් 2014 London Paralympics 2012.svg (ගොනුව) 14 කි.බ. Randeerjayasekara  
11:05, 26 ඔක්තොම්බර් 2014 Anita Borg.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Randeerjayasekara  
05:34, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 2007 Cricket World Cup logo.svg (ගොනුව) 40 කි.බ. Randeerjayasekara  
05:26, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 Cricket World Cup Logo 2003.svg (ගොනුව) 17 කි.බ. Randeerjayasekara  
05:19, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 Wc99.png (ගොනුව) 34 කි.බ. Randeerjayasekara  
05:08, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 Worldcupdr96.png (ගොනුව) 27 කි.බ. Randeerjayasekara  
04:57, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 Worldcupcricc1992.png (ගොනුව) 30 කි.බ. Randeerjayasekara  
02:04, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 Worldcup1987.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Randeerjayasekara  
01:51, 25 ඔක්තොම්බර් 2014 1983 Cricket WC.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:47, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 2016 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 22 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:44, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 2012 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 18 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:36, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 2008 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 35 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:31, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 2004 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 456 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:27, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 2000 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 47 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:24, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 1996 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 22 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:16, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 1992 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 21 කි.බ. Randeerjayasekara  
10:12, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 1988 Summer Olympics logo.svg.png (ගොනුව) 34 කි.බ. Randeerjayasekara  
09:58, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 BBC PE title.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. Randeerjayasekara  
09:44, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 Friends season one cast.jpg (ගොනුව) 129 කි.බ. Randeerjayasekara  
09:35, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 Friends titles.jpg (ගොනුව) 70 කි.බ. Randeerjayasekara  
08:24, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 1976 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 29 කි.බ. Randeerjayasekara  
08:21, 24 ඔක්තොම්බර් 2014 1972 Summer Olympics logo.svg (ගොනුව) 31 කි.බ. Randeerjayasekara  
18:58, 23 ඔක්තොම්බර් 2014 ශ්‍රිනාත්.jpeg (ගොනුව) 42 කි.බ. Alexbacho  
18:38, 23 ඔක්තොම්බර් 2014 මාධව ශ්‍රිනාත්.jpeg (ගොනුව) 7.59 මෙ.බ. Alexbacho රූගත කිරිමක් අතරතුර
04:32, 23 ඔක්තොම්බර් 2014 Ottawashootings20141022.jpg (ගොනුව) 138 කි.බ. Sudheera1994  
15:09, 21 ඔක්තොම්බර් 2014 BJP Achhe din anne wale hain poster.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = රූපය විසින් පෙන්නුම් කරනුයේ 2014 ඉන්දියානු මහා මැති...
06:43, 18 ඔක්තොම්බර් 2014 911pentagon.jpg (ගොනුව) 51 කි.බ. Sudheera1994  
06:40, 18 ඔක්තොම්බර් 2014 Twintowersafter911.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. Sudheera1994  
10:18, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Dhamma chakra.jpg (ගොනුව) 4 කි.බ. Rsekanayake {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
08:37, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Mahamewuna samadhi pilome.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Rsekanayake {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
08:00, 16 ඔක්තොම්බර් 2014 Secret Intelligence Service logo.svg (ගොනුව) 91 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය |Article = රහස් බුද්ධිතොරතුරු සේවාව |Use = තොරතුර...
06:13, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911crash.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Sudheera1994  
06:08, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911before2.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Sudheera1994  
06:07, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Ua175911before.jpg (ගොනුව) 187 කි.බ. Sudheera1994  
03:37, 13 ඔක්තොම්බර් 2014 Aal11911.png (ගොනුව) 57 කි.බ. Sudheera1994  
07:28, 11 ඔක්තොම්බර් 2014 තලෙයිමන්නාරම ජැටිය.jpg (ගොනුව) 224 කි.බ. L Manju {{Information |Description=තලෙයිමන්නාරම ජැටිය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2014.9.15 |Author=~~~~ |other_versions= }}
03:38, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 11 පියාසැරිය යානය ගැටීමෙන් මොහොතකට පසු 9 11.png (ගොනුව) 84 කි.බ. Sudheera1994  
03:38, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 11 පියාසැරිය යානය ගැටීම 9 11.png (ගොනුව) 53 කි.බ. Sudheera1994  
03:22, 10 ඔක්තොම්බර් 2014 සීඑන්එන් විශේෂ ප්‍රවෘතිය 9 11.png (ගොනුව) 396 කි.බ. Sudheera1994  
08:57, 8 ඔක්තොම්බර් 2014 ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව.jpg (ගොනුව) 62 කි.බ. Harshanwdhp {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
06:58, 4 ඔක්තොම්බර් 2014 Vision-of-fire-9781471137730 hr.jpg (ගොනුව) 171 කි.බ. Sudheera1994  
13:41, 2 ඔක්තොම්බර් 2014 Robinhood.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. L.S. Semasinghe රොබින් හුඩ් (2006 ටෙලිනාට්‍ය මාලාව)හි නාමාවලිය
04:53, 2 ඔක්තොම්බර් 2014 CNN Breaking News 911.jpg (ගොනුව) 36 කි.බ. Sudheera1994  
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි