ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
12:47, 14 දෙසැම්බර් 2014 ද වැම්පයර් ඩයරීස්(title card).png (ගොනුව) 18 කි.බ. L.S. Semasinghe ද වැම්පයර් ඩයරීස් නාම කාඩ්පත
00:31, 12 දෙසැම්බර් 2014 Sampath Kumarathunga.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සම්පත් කුමාරතුංග |Description = Cropped screenshot of Sampath Kumarathunga - සම්පත් කුමාරතුංග |Source = https://...
00:09, 12 දෙසැම්බර් 2014 Athula Sumathipala.jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අතුල සුමතිපාල |Description = Cropped screenshot of Professor Athula Sumathipala - මහාචාර්ය අතුල සුමතිපාල |Source...
23:02, 11 දෙසැම්බර් 2014 Pathmajeewa Ganepola.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = පත්මජීව ගනේපොල |Description = Cropped screenshot of Professor Pathmajeewa Ganepola - මහාචාර්ය පත්මජීව ගනේපොල |Sourc...
00:35, 11 දෙසැම්බර් 2014 තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Tissa Wijesurendra - තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Sou...
00:29, 11 දෙසැම්බර් 2014 Tissa Wijesurendra .jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Tissa Wijesurendra - තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Sour...
23:43, 10 දෙසැම්බර් 2014 Brayan Livera.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = බ්‍රයන් ලිවේරා |Description = Cropped screenshot of Brayan Livera - බ්‍රයන් ලිවේරා |Source = https://www.youtube.com/wa...
23:32, 10 දෙසැම්බර් 2014 Vinya Ariyaratne.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = වින්‍ය ආරියරත්න |Description = Cropped screenshot of Dr Vinya Ariyaratne - වෛද්‍ය වින්‍ය ආරියරත්න |Source...
23:07, 10 දෙසැම්බර් 2014 Jayantha Seneviratne.jpg (ගොනුව) 43 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජයන්ත සෙනෙවිරත්න |Description = Cropped screenshot of Jayantha Seneviratne - ජයන්ත සෙනෙවිරත්න |Source = https://...
22:56, 10 දෙසැම්බර් 2014 Rukshan Widyalankara.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රුක්ෂාන් විද්‍යාලංකාර |Description = Cropped screenshot of Rukshan Widyalankara - රුක්ෂාන් විද්‍යාලංකාර...
22:46, 10 දෙසැම්බර් 2014 Wijaya Godakumbura.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = විජය ගොඩකුඹුර |Description = Cropped screenshot of Dr Wijaya Godakumbura - විද්‍යාජෝති වෛද්‍ය විජය ගොඩකුඹ...
22:37, 10 දෙසැම්බර් 2014 Ranil Mallawarachchi.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රනිල් මල්ලවආරච්චි |Description = Cropped screenshot of Ranil Mallawarachchi |Source = https://www.youtube.com/watch?v=TiHab85olPk |Portion...
22:27, 10 දෙසැම්බර් 2014 Rohan Shantha Bulegoda.jpg (ගොනුව) 38 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ |Description = Cropped screenshot of Rohan Shantha Bulegoda |Source = https://www.youtube.com/watch?v=QoPHupVarD8...
22:19, 10 දෙසැම්බර් 2014 Saman De Silva.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සමන් ද සිල්වා |Description = Cropped screenshot of Saman De Silva |Source = https://www.youtube.com/watch?v=U8GX5OItc3w |Portion = |Low_...
04:10, 10 දෙසැම්බර් 2014 Ananda Weerakoon.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ආනන්ද වීරකෝන් |Description = Cropped screenshot of Ananda Weerakoon - ආනන්ද වීරකෝන් |Source = https://www.youtube.com/watch?...
03:32, 10 දෙසැම්බර් 2014 Nalaka Vithanage.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = නාලක විතානගේ |Description = Cropped screenshot of Nalaka Vithanage - නාලක විතානගේ |Source = https://www.youtube.com/watch?v=hdyV...
03:19, 10 දෙසැම්බර් 2014 Anura C. Perera.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අනුර සී. පෙරේරා |Description = Cropped screenshot of Anura C. Perera - අනුර සී. පෙරේරා |Source = https://www.youtube.com/wat...
03:13, 10 දෙසැම්බර් 2014 Suwanda H. J. Sugunasiri.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සුවඳ සුගුණසිරි |Description = Cropped screenshot of Professor Suwanda H. J. Sugunasiri - සුවඳ සුගුණසිරි |Source = https:...
03:05, 10 දෙසැම්බර් 2014 Susantha Sisilchandra.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සුසන්ත සිසිල්චන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Susantha Sisilchandra - සුසන්ත සිසිල්චන්ද්‍ර |Sou...
02:47, 10 දෙසැම්බර් 2014 Mangala Yapa.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මංගල යාපා |Description = Cropped screenshot of Mangala Yapa - මංගල යාපා |Source = https://www.youtube.com/watch?v=jcDYL5oqyAE |Portion...
01:57, 10 දෙසැම්බර් 2014 Jagath Ramanayake.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජගත් රාමනායක |Description = Cropped screenshot of Jagath Ramanayake ජගත් රාමනායක |Source = https://www.youtube.com/watch?v=XYiSU...
01:40, 10 දෙසැම්බර් 2014 Buddangala Ananda Thero (Major General Ananda Weerasekara).jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ආනන්ද වීරසේකර |Description = Cropped screenshot of Buddangala Ananda Thero බුධ්ධන්ගල ආනන්ද තෙරණුවෝ (ආනන්ද...
01:27, 10 දෙසැම්බර් 2014 Kadawatha Saminda Thero.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = කඞවත සමින්ද තෙරණුවෝ |Description = Cropped screenshot of Kadawatha Saminda Thero කඞවත සමින්ද තෙරණුවෝ |Source...
01:17, 10 දෙසැම්බර් 2014 Kuppiyawatta Bodhananda Thera.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. DilJco  
00:55, 10 දෙසැම්බර් 2014 Athula Wijesinghe.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අතුල විජේසිංහ |Description = Cropped screenshot of Hon. Athula Wijesinghe අතුල විජේසිංහ |Source = https://www.youtube.com/wa...
00:08, 10 දෙසැම්බර් 2014 Sarath Gunapala.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සරත් ගුණපාල |Description = Cropped screenshot of Dr Sarath Gunapala සරත් ගුණපාල |Source = https://www.youtube.com/watch?v=Q8dfIfEVEn...
01:15, 4 දෙසැම්බර් 2014 Aluthwewa Soratha Thera.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Aluthwewa Soratha Thera |Description = This is a historically significant picture of former Viharadhikari of the Kiriwehera Temple Kataragama and also the Chancellor of Uva Wellass...
02:20, 3 දෙසැම්බර් 2014 Maithripala Sirisena.jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. චමත් Maithripala portrait
02:11, 3 දෙසැම්බර් 2014 Srilankaa.png (ගොනුව) 55 කි.බ. චමත්  
19:52, 2 දෙසැම්බර් 2014 Mahinda.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. චමත්  
19:50, 2 දෙසැම්බර් 2014 My4 small.jpg (ගොනුව) 38 කි.බ. චමත්  
19:47, 2 දෙසැම්බර් 2014 My3.jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. චමත්  
19:42, 2 දෙසැම්බර් 2014 Pot-PM-2.jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. චමත්  
19:39, 2 දෙසැම්බර් 2014 Z P07-Mangala1.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. චමත්  
19:17, 29 නොවැම්බර් 2014 Phil Hughes cropped.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Shwetha {{m-cropped|File:Phil Hughes.jpg}} {{තොරතුරු |Description=ෆිලිප් හියුස් |Source=යෙලෝමන්කි විසින් ඡායාරූපය |Date=පෙබරවාරි2010 |Author=යෙලෝමන...
17:39, 28 නොවැම්බර් 2014 ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය-ලාංඡනය.jpg (ගොනුව) 109 කි.බ. Singhalawap {{logo fur |Article=ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය |Use=Org |Source=http://adaderana.lk |Used_for=logo |Owner=ශ්‍රී_ලංකා_වෛද්‍ය_සංගමය |Website=slma.lk |History= |Commentary= |Desc...
17:31, 28 නොවැම්බර් 2014 බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය-ලාංඡනය.png (ගොනුව) 13 කි.බ. Singhalawap {{logo fur |Article=බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය |Use=Org |Source=http://adaderana.lk |Used_for= |Owner=බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සංගමය |Website= |History= |Commentary= |Descr...
16:53, 24 නොවැම්බර් 2014 WWELogo2014.svg (ගොනුව) 4 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{ඉන්ක්ස්කේප්}} {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඩබ්ඩබ්ඊ හී නව ලාංඡනය |Source = [http://www.wwe.com/inside/...
04:44, 24 නොවැම්බර් 2014 Palitha Perera.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = පාලිත පෙරේරා |Description = Cropped screenshot of Palitha Perera |Source = https://www.youtube.com/watch?v=6DdJyPRVsTY |Portion = |Low_re...
04:41, 24 නොවැම්බර් 2014 Premasara Epasinghe.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රේමසර ඈපාසිංහ |Description = Cropped screenshot of Premasara Epasinghe - |Source = https://www.youtube.com/watch?v=6qdDgYKIWsw |Portion...
04:36, 24 නොවැම්බර් 2014 Udayanga Weerathunga.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = උදයංග වීරතුංග |Description = Cropped screenshot of Ambassador Udayanga Weeratunga |Source = http://www.youtube.com/watch?v=7bDagLAh3Tw |Portion...
04:31, 24 නොවැම්බර් 2014 Prasanna Wickramasuriya.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ප්‍රසන්න වික්‍රමසූරිය |Description = Cropped screenshot of Prasanna Wickramasuriya |Source = http://www.youtube.com/watch?v=DS7z5nT...
04:28, 24 නොවැම්බර් 2014 Hemasiri Fernando.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = හේමසිරි ප්‍රනාන්දු |Description = Cropped screenshot of Hemasiri Fernando |Source = http://www.youtube.com/watch?v=LZA244hhgz8 |Portio...
04:24, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandra Embuldeniya .jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය |Description = Cropped screenshot of Chandra Embuldeniya |Source = https://www.youtube.com/watch?v=IpU6RGY_P...
04:21, 24 නොවැම්බර් 2014 K N O Dharmadasa.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = කේ. එන්. ඕ ධර්මදාස |Description = Cropped screenshot of Professor K N O Dharmadasa |Source = http://www.youtube.com/watch?v=PfEFhUAFmIw |Portion...
04:18, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandana Jayarathne.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්දන ජයරත්න |Description = Cropped screenshot of Professor Chandana Jayarathne |Source = http://www.youtube.com/watch?v=X9munwlSnkE |Portion...
04:15, 24 නොවැම්බර් 2014 Janaka Ruwanpura.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජානක රුවන්පුර |Description = Cropped screenshot of Professor Janaka Ruwanpura |Source = http://www.dailycommercialnews.com/Home/News/2010/5/Profess...
03:59, 24 නොවැම්බර් 2014 Gamini Jayawickrama Perera.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා Perera |Description = Cropped screenshot of Hon. Gamini Jayawickrama Perera |Source = http://www.youtube...
03:55, 24 නොවැම්බර් 2014 Thilanga Sumathipala.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිලංග සුමතිපාල |Description = Cropped screenshot of Hon. Thilanga Sumathipala |Source = http://vimeo.com/10630737ZrmPY |Portion = |Lo...
03:52, 24 නොවැම්බර් 2014 Chandima Weerakkody.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = චන්දිම වීරක්කොඩි |Description = Cropped screenshot of Hon. Chandima Weerakody |Source = http://www.youtube.com/watch?v=TvP-KWJx1e0 |Portio...
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි