ශ්‍රී ලංකා ජාතික සහ ආගමික උත්සව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Sri Lanka having a history as long as many ancient civilizations, positioning in the crossroad of the East and the West, and being a multicultural society, celebrates a wide variety of festivals, ceremonies and events.

Every year on or about April 13th Sinhala and Tamil people celebrate Sinhala and Tamil New Year Festival, and Muslims celebrate Ramasan. Esala Perahera (A-suh-luh peh-ruh-ha-ruh) is the grand festival of Esala held in Sri Lanka. It is very grand with elegant costumes. Happening in July or August in Kandy, it has become a unique symbol of Sri Lanka. It is a Buddhist festival consisting of dances and richly-decorated elephants. There are fire-dances, whip-dances, Kandian dances and various other cultural dances. The elephants are usually adorned with lavish garments. The festival ends with the traditional 'diya-kepeema'. The elephant is paraded around the city bearing the tooth of Buddha.


ග්‍රිගේරියන් දිනදසුනට අනුව උත්සව හා අවස්ථා[සංස්කරණය]

(මෙම පිළිවෙල may differ from year to year due නක්‍ෂත්‍ර සහ astronomical reasons)


ජනවාරි[සංස්කරණය]

පෙබරවාරි[සංස්කරණය]

  • පෙබරවාරි 4 - The National Day
  • (බොහෝ විට) පෙබරවාරි- Navam Full Moon Poya - (ආගමික/Buddhist)

මාර්තු[සංස්කරණය]

අප්‍රේල්[සංස්කරණය]

  • අප්‍රේල්- Watching the new moon for the new Lunar year - (Customary/Astrology related)
  • අප්‍රේල්- Day Prior to Sinhala and Tamil New Year - (ආගමික/Customary/Buddhist/Hindu/Sinhalese/Agriculture related/Astrology related)
  • අප්‍රේල්- Sinhala and Tamil New Year - (Religious/Customary/Buddhist/Hindu/Sinhalese/Agriculture related/Astrology related)
  • අප්‍රේල්- National herbal oil anointing ceremony - (Customary/Buddhist/Sinhalese/Astrology related)
  • (බොහෝ විට) අප්‍රේල්- Bak Full Moon Poya - (Religious/Buddhist)

මැයි[සංස්කරණය]

  • මැයි- May Day - (Customary/Political)
  • මැයි- Watching the new moon for the new Solar year - (Customary/Astrology related)
  • (බොහෝ විට) මැයි- වෙසක් - (ආගමික/Buddhist)

ජුනි[සංස්කරණය]

ජූලි[සංස්කරණය]

අගෝස්තු[සංස්කරණය]

සැප්තැම්බර්[සංස්කරණය]

ඔක්තෝම්බර්[සංස්කරණය]

නොවැම්බර්[සංස්කරණය]

දෙසැම්බර්[සංස්කරණය]