රතු දත්ත පොත අනුව වඳවී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ ලැයිස්තු

විකිපීඩියා වෙතින්

අනුව
සංරක්ෂණ තත්ත්වය
Bufo periglenes, රන්වන් මැඩියා (the Golden Toad), මැයි 15, 1989 අවසන් වරට වාර්තා විය
වඳ වී ගිය
තර්ජනයට ලක්වූ
අඩු අවදානමක් සහිත

වෙනත් ප්‍රවර්ග

සබැඳෙන මාතෘකා

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
රතු ලැයිස්තු පන්ති (ඉහත)
සහ නේචーසーව් තත්ත්වය (පහත)
සංසන්දනය කිරීම
නේචーසーව් කාණ්ඩයේ කෙටි යෙදුම්

රතු දත්ත පොත 2014.2 අනුවාදයට අනුව වඳවී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ, උපවිශේෂ සහ varieties, stocks සහ subpopulations 4574 ක් සිටින බවට හඳුනාගෙන ඇත.

රාජධානිය අනුව වඳවී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ සඳහා, පහත සබැඳි වෙත යොමු වන්න:

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]