හෙළ හෝඩිය

විකිපීඩියා වෙතින්
(හෙල හෝඩිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

හෙළ බසෙහි සියළු වචන ලිවීමට හැකි අවම අකුරු මාලාවයි.
පණකුරු ගණන :12
ගතකුරු ගණන : 20

වරනැගීම් පිල්ලම් සමග[සංස්කරණය]

(අං)
කා කැ කෑ කි කී කූ කූකකකකකක කෙ කේ කො කෝ ක්
ගා ගැ ගෑ ගි ගී ගු ගූ ගෙ ගේ ගො ගෝ ග්
ජා ජැ ජෑ ජි ජී ජු ජූ ජෙ ජේ ජො ජෝ ජ්
ටා ටැ ටෑ ටි ටී ටු ටූ ටෙ ටේ ටො ටෝ ට්
ඩා ඩැ ඩෑ ඩි ඩී ඩු ඩූ ඩෙ ඩේ ඩො ඩෝ ඩ්
ණා ණැ ණෑ ණි ණී ණු ණූ ණෙ ණේ ණො ණෝ ණ්
තා තැ තෑ ති තී තු තූ තෙ තේ තො තෝ ත්
දා දැ දෑ දි දී දු දූ දෙ දේ දො දෝ ද්
නා නැ නෑ නි නී නු නූ නෙ නේ නො නෝ න්
පා පැ පෑ පි පී පු පූ පෙ පේ පො පෝ ප්
බා බැ බෑ බි බී බු බූ බෙ බේ බො බෝ බ්
මා මැ මෑ මි මී මු මූ මෙ මේ මො මෝ ම්
යා යැ යෑ යි යී යු යූ යෙ යේ යො යෝ ය්
රා රැ රෑ රි රී රු රූ රෙ රේ රො රෝ ර්
ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෙ ලේ ලො ලෝ ල්
වා වැ වෑ වි වී වු වූ වෙ වේ වො වෝ ව්
සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෙ සේ සො සෝ ස්
හා හැ හෑ හි හී හු හූ හෙ හේ හො හෝ හ්
ළා ළැ ළෑ ළි ළී ළු ළූ ළෙ ළේ ළො ළෝ ළ්

මූලික අකුර මාලාව[සංස්කරණය]

පනකුරු[සංස්කරණය]

අ ආ
ඇ ඈ
ඉ ඊ
උ ඌ
එ ඒ
ඔ ඕ

ගතකුරු[සංස්කරණය]

ක ග ජ
ට ඩ ණ
ත ද න
ප බ ම
ය ර ල ව ට්‍ර්ත්‍යිය්ඩ්ඩ්‍ය්ග්ග්
ස හ ළ


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හෙළ_හෝඩිය&oldid=454415" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි