හලාවත ආදායම් දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අතීතයේ ලංකා රාජධානියේ තිබූ ආදායම් දිස්ත්‍රික්කයකි.