සිකුරු සංක්‍රාන්තිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිකුරු සංක්‍රාන්තියක් සිදුවන්නේ සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් සිකුරු ග්‍රහලෝකය ගමන් ගන්නා විට වන අතර, පහත අවස්ථාවලදීද එය සිදුවී ඇත: