සිකුරු සංක්‍රාන්තිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිකුරු සංක්‍රාන්තියක් සිදුවන්නේ සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් සිකුරු ග්‍රහලෝකය ගමන් ගන්නා විට වන අතර, පහත අවස්ථාවලදීද එය සිදුවී ඇත: