සිංහල (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ,

විය හැක.